Siirry sisältöön

”Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille” hankkeen taustalla on kansallinen tavoite siitä, että iäkäs ihminen voi asua kodissaan mahdollisimman pitkään. Tavoitteena on hankkeen avulla siirtää raskaampien palvelujen tarvetta myöhemmäksi ja luoda turvalliset olosuhteet kotona asumiselle. Projekti on käynnistynyt 1.1.2022 ja loppuu 31.12.2023. Projekti toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kotihoidon, oppilaitosten ja kolmannen sektorin kanssa. Yhteistyötä tehdään myös seudullisten Tulevaisuuden sote-keskus– ja KATI-hankkeiden kanssa. 

Hankkeen keskiset kohderyhmät ovat kotona asuvat iäkkäät, jotka ovat hakeneet kotihoidon palveluja, mutta eivät täytä kotihoidon kriteerejä. Toisena kohderyhmänä ovat kotihoidon johtajat ja esihenkilöt sekä sosiaali- ja terveydenhoitoalan opiskelijat. 

Hankeaika: 1.1.2022 – 31.12.2023 

Hankkeen tila: Aktiivinen 

Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö 

Hankkeen rahoitus: 1 140 000 euro (1.1.2022-31.12.2023) 

Avainsanat: kotihoito, kotona asuminen, tukea iäkkäille, SIB-malli, hyvinvointiteknologia, tietojohtaminen, asiakasosallisuus 

Kotihoidon kriteerien täyttämiseksi tarvitaan kartoitus henkilön tilanteesta, kyvyistä ja tarpeista. Kartoitus tehdään RAI-työkalulla (Recident Assessment Instrument). Mikäli kartoitus osoittaa, että kotihoidon kriteerit eivät täyty, henkilölle voidaan sen sijaan tarjota tukipalveluita. Hankkeen tavoitteena on luoda asiakaslähtöinen toimintamalli, jolla hyvinvointiteknologian ratkaisuja voidaan tarjota tukipalveluna niille henkilöille, jotka eivät täytä kotihoidon kriteerejä. Samalla tavoitteena on lisätä ikääntyneiden digitaalista osaamista toimintakyvyn, terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Toimintamallilla pyritään tehostamaan kotihoidon resurssien käyttöä. Samalla voidaan jo varhaisessa vaiheessa tarjota laaja valikoima asiakaslähtöisiä tukipalveluita teknisten ratkaisujen muodossa. Malli on kehitetty yhteistyössä asiakkaiden, kotihoidon ja palveluohjauksen kanssa.

Yhdessä oppilaitosten ja kotihoidon kanssa luodaan toimintamalli soveltaen IPE-mallia (interprofessional education) eli moniammatillista opetusta kotihoidon oppimisympäristössä. Kyseessä on moniammatillinen yhteistyö eri ammattiryhmien opiskelijoiden kanssa. Koulutus tapahtuu yhdessä kotihoidon henkilökunnan kanssa. Toimintamallia arvioidaan ja päivitetään pilootin aikana opiskelijoiden, opettajien, työntekijöiden ja asiakkaiden palautteen perusteella. Pitkällä aikavälillä toimintamalli helpottaa siirtymistä opinnoista työelämään ja uuden henkilöstön rekrytointia. Toinen vaikutus on yhteistyön syventäminen alueen oppilaitosten kanssa.

Tavoitteena on luoda Pohjanmaan kotihoidon laadun varmistuksen toimintamalli RAI työvälinettä (Recident Assessment Instrument) ja asiakaspalautetta hyödyntämällä. RAI-tietokannan tietoa hyödyntäen luodaan toimintamalli puutteiden tunnistamiseen ja laadun seurantaan.

Kotihoidon laatua kartoitetaan asiakkaille, omaisille ja henkilökunnalle suunnatulla kyselyllä. Kyselyn avulla voidaan tunnistaa puutteet sekä seurata laatuvaatimusten täyttymistä.

Vanhustenhuoltolain päivitys (980/2012) tekee RAI-työkalun käytön pakolliseksi vuodesta 2023 alkaen. Luodaan toimintamalli henkilöstön yhtenäiseen koulutukseen RAI-työkalun käytössä. Tavoitteena on, että kotihoidossa työskentelevällä henkilökunnalla on RAI:n käyttöön tarvittavat tiedot tehtävän edellyttämällä tasolla ja tiedon taso on tasainen koko hyvinvointialueella.

Kotihoidon henkilökunnasta on tällä hetkellä pulaa. Saavutettavuuden parantamiseksi esimiehille luodaan edellytyksiä tarkastella, miten resurssit jakautuvat, miten työajat käytetään ja miten se voidaan optimoida vastaamaan paremmin liiketoiminnan tarpeita.

Yhteystiedot 

André Åkerholm, hankepäällikkö
andre.akerholm@ovph.fi, +358 40 5619 112

Matilda Henriksson, hanketyöntekijä
matilda.henriksson@ovph.fi, +358 40 4894 870

Madeleine Isuls, hanketyöntekijä
madeleine.isuls@ovph.fi, +358 40 1883 254

Mikaela Guldén, hanketyöntekijä 
mikaela.gulden@ovph.fi, +358 40 1956 706

Linda Kontturi, hankekoordinaattori
linda.kontturi@ovph.fi, +358 40 1681 330

Minna Aro, hanketyöntekijä
minna.aro@ovph.fi, +358 40 1938 324

Rebecka Sjöberg, hanketyöntekijä
rebecka.sjoberg@ovph.fi, +358 40 5571 176