Siirry sisältöön

Hallitus nimittää omistajaohjausjaoston, jonka tehtävänä on 

  1. valmistella hallitukselle omistajastrategian päivittäminen toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten edellyttämällä tavalla; 
  2. valmistella vuosittain tytär- ja osakkuusyhteisöille annettavien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettaminen sekä antaa tarvittavat suunnitteluohjeet/toiveet seuraavan kalenterivuoden tavoiteasetantaa varten; 
  3. valita edustajat kuntayhtymän omistuksessa olevien yhteisöjen hallituspaikoille; 
  4. nimetä edustajat kuntayhtymän omistuksessa olevien yhteisöjen yhtiökokouksiin, osakaskokouksiin ja vastaaviin muihin kokouksiin yhteisöissä, joissa kuntayhtymällä on omistusosuus; 
  5. antaa ohjeet yhteisöjen yhtiökokouksessa tai vastaavissa elimissä kuntayhtymää edustaville henkilöille kuntayhtymän kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin; 
  6. seurata kuntayhtymän omistukseen kuuluvien tytär- ja osakkuusyhteisöjen toimintaa ja tehdä tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia havaitsemistaan epäkohdista yhtiön johdolle ja raportoida tarvittaessa hallitukselle; 
  7. järjestää tytär- ja osakkuusyhteisöjen sopimushallinta ja valvoa, että sopimukset ohjaavat palvelujen tuotantoa riittävässä määrin; 
  8. hyväksyä yhtiöjärjestyksien muutokset, osakassopimukset sekä muut kuntayhtymän sekä tytär- tai osakkuusyhteisön välistä suhdetta koskevat sopimukset; 
  9. raportoida jatkuvasti hallitukselle tytär- ja osakkuusyhteisöjen toiminnasta jaoston laatimin pöytäkirjoin ja vuosittaisin vuosikertomuksin; sekä 
  10. hoitaa muut hallituksen sille määräämät tehtävät.
JäsenVarajäsen
Hans Frantz, pj. Johanna Holmäng 
Samuel Broman Alice Lillas 
Ulla Hellén Kari Häggblom 
Karita Nynäs Peter Boström 
Carina Storhannus Sven Jerkku