Siirry sisältöön

Arvonlisäverottoman palvelun myymiseen tarvitaan lupa tai päätös.

Palveluntuottajan on ilmoitettava toiminnastaan Pohjanmaan hyvinvointialueen laadun ja valvonnan yksikköön.

Yksityisen sosiaalipalvelujen tuottajan (joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia asumispalveluja) on tehtävä kirjallinen ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta voidakseen myydä palvelujaan arvonlisäverottomasti. Ilmoitus tehdään laadun ja valvonnan yksikölle hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista.

Sosiaalihuollon kirjaamo

Ilmoitukset voit lähettää mielellään sähköisenä Pohjanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon.

Kirjaamo ottaa vastaan saapuvia asiakirjoja. Asiakirjat rekisteröidään ja lähetetään käsiteltäviksi valmistelijoille. Saat sähköpostiisi viestin, kun viestisi vastaanotettu.

Sähköpostiosoite:

sosiaalihuolto.kirjaamo(at)ovph.fi

Postiosoite:

Pohjanmaan hyvinvointialue

Sosiaalihuollon kirjaaamo

PL 1, 651431 Vaasa

Käyntiosoite:

XA1, Hietalahdenkatu 2-4, 65130 Vaasa

Ilmoituksenvaraisista yksityisistä sosiaalipalveluista on säädetty seuraavissa 1.10.11 tulleissa laeissa:

 • Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011  ja sen nojalla annettu
 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1053/2011

Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annettua lakia sovelletaan sellaisiin yksityisiin sosiaalipalveluihin, joita palvelujentuottaja antaa korvausta vastaan liike- tai ammattitoimintaa harjoittamalla, jollei lailla toisin säädetä.

Ilmoituksenvaraisia sosiaalihuollon palveluja ovat muun muassa  

 • eri asiakasryhmien kotipalvelu ja tukipalvelut
 • päivätoiminta
 • ei -ympärivuorokautiset asumispalvelut
 • muut sosiaalihuollon avopalvelut (henkilökohtainen apu ja tuki muun muassa vammaiset, lapset ja nuoret).

Toiminnan aloittamisesta tai toiminnan olennaisesta muuttumisesta tehtyyn ilmoitukseen on liitettävä soveltuvin osin seuraavat liitteet:

 • jäljennös yhtiöjärjestyksestä, yhtiösopimuksesta, yhteisön tai säätiön säännöistä taikka muu vastaava selvitys
 • kaupparekisteriote tai jäljennös elinkeinoilmoituksesta
 • toimintasuunnitelma (toiminnan sisältö ja sen suunniteltu laajuus; käytettävät alihankkijat, selvitys asiakaskunnasta, henkilöstösuunnitelma ja henkilöstörakenne)
 • jäljennös palvelujen vastuuhenkilön tutkintotodistuksista ja selvitys työkokemuksesta
 • jäljennös tietosuojalain (1050/2018) 10 §:n mukaisesta rekisteriselosteesta
 • omavalvontasuunnitelma (on tehtävä kuuden kuukauden sisällä toiminnan aloittamisen jälkeen).

Jos tuotat palveluja erillisissä toimitiloissa, liitä ilmoitukseen lisäksi

 • tilojen pohjapiirustus ja käyttösuunnitelma
 • pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuusselvitys
 • pelastusviranomaisen lausunto
 • ympäristöterveydenhuollon viranomaisen lausunto, jos tiloissa tarjoillaan ruokaa.

Laadun ja valvonnan yksikkö tarkistaa ilmoituksesi ja tekee käynnin mahdollisiin toimitiloihisi (yhdessä toimialaa/palvelua koskevan asiantuntijan kanssa). Tarkastuskäynnin jälkeen ilmoituksesi ja siitä laadittu lausunto lähetetään aluehallintovirastoon rekisteröintiä varten.

Aluehallintovirasto tarkistaa ilmoituslomakkeen, tekee rekisteröintipäätöksen, lähettää päätöksen sinulle ja tallettaa ilmoituksesi tiedot Yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujenantajien rekisteriin.

Sinulla on oikeus hakea päätökseen muutosta, jos olet siihen tyytymätön.

Jos tarjoat kotipalvelun tukipalvelua tai siihen rinnastettavaa palvelua (ilmoituksenvarainen ei-rekisteröitävä palvelu), voit lähettää ilmoituslomakkeen Pohjanmaan hyvinvointialueen laadun ja valvonnan yksikköön.

Jos palvelujen tuottajan toimintaan liittyy työskentelyä lasten kanssa ilman huoltajan läsnäoloa, on toiminnan vastuuhenkilön esitettävä rikosrekisteriote laadun ja valvontayksikön edustajalle.

1. Ilmoituksenvaraiset rekisteröitävät palvelut, jotka rekisteröidään yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien rekisteriin (Valveri)

Ilmoitus tulee toimittaa laadun ja valvonnan yksikköön hyvissä ajoin ennen suunniteltua toiminnan aloittamisajankohtaa.

Asiaa käsittelevä viranhaltija liittää ilmoitukseen oman lausuntonsa, josta tulee ilmetä perusteltu arvio siitä, täyttääkö ilmoituksenvarainen palvelutoiminta yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa säädetyt vaatimukset.

Vastuuhenkilön pätevyysvaatimuksena on vähintään ammattikorkeakoulututkinto sosiaali- ja terveysalalta.

Käsitelty palveluntuottajan ilmoitus liitteineen ja lausuntoineen lähetetään aluehallintovirastoon yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antajien rekisteriin (Valveri) merkitsemistä varten. Aluehallintovirasto tekee päätöksen ilmoituksenvaraisen toiminnan merkitsemisestä em. rekisteriin (Valveri) vietäväksi.

2. Ilmoituksenvaraiset ei-rekisteröitävät palvelut, sosiaalipalvelut (tukipalvelut ja henkilökohtainen apu)

Ilmoituksenvaraiset ei- rekisteröitävät palvelut ovat kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja tai niihin rinnastettavia palveluja (henkilökohtainen apu).

Niitä ovat muun muassa ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kuljetus-, saattaja- ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut sekä muut palvelut, joita asiakas voi tarvita suoriutuakseen päivittäiseen elämäänsä kuuluvista toimista, esimerkiksi niin sanotut kauppakassipalvelut.

Kotipalveluihin kuuluvista tukipalveluista, ja niihin rinnastettavista palveluista on tehtävä kirjallinen ilmoitus laadun ja valvonnan yksikölle. Ilmoitus tulee olla tehtynä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista.

Ilmoitukseen tulee liittää ilmoituslomakkeessa mainitut liitteet sekä nämä alla mainitut liitteet:

 • Todistus maksetuista veroista
 • Todistus toiminnan edellyttämistä vakuutuksista
 • Omavalvontasuunnitelma

Palvelusta vastaava viranomainen tekee hallintopäätöksen ei -rekisteröitävistä ilmoituksenvaraisista palveluista. Päätöksestä ilmenee, onko kyseessä sosiaalihuoltolain mukainen palvelu. Näin asia tulee riittävästi dokumentoiduksi, mikä helpottaa muun muassa palvelujen arvonlisäverokohtelun arvioimista. Lisäksi hallintopäätöksen tekeminen varmistaa palvelujen tuottajan oikeusturvaa, sillä päätökseen voi tarvittaessa hakea muutosta hallinto-oikeudelta.

Näitä palveluntuottajien tietoja ei toimiteta eikä talleteta yksityisten palvelujen antajien rekisteriin Valveriin. Näistä yksityisiä sosiaalipalveluja koskevista ilmoituksista, joita ei merkitä yksityisten palvelujen antajien rekisteriin (Valveri), muodostuu Pohjanmaan hyvinvointialueen ylläpitämä tukipalvelutuottajarekisteri.