Siirry sisältöön

Hallintosäännön 13 §:n mukaan hallitus voi järjestäytyä jaostoihin. Hallitus päättää jaostojen jäsenmäärästä, nimeää jäsenet henkilökohtaisine varajäsenineen sekä valitsee jaoston puheenjohtajan.

Pohjanmaan hyvinvointialueelle on nimitety kuusi jaostoa.

Yksilöjaosto

Aluehallitus nimittää yksilöasioiden jaoston, jonka tehtävänä on

 1. ratkaista ja antaa lausunnot yksilöä koskevissa aluehallituksen toimialaan kuuluvissa asioissa niiltä osin kuin toimivaltuuksia ei ole laissa, asetuksissa tai hallintosäännössä muulle viranomaiselle tai viranhaltijalle määrätty
 2. ratkaista aluehallituksen puolesta viranhaltijan päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset yksilöä koskevissa asioissa; sekä
 3. hoitaa muut aluehallituksen määräämät tehtävät.
JäsenVarajäsen
Carola Lithén, r., pjKarl-Gustav Svedjebäck, r.
Ann-Britt Backull, r.Greger Forsblom, r.
Marcus Suojoki, r.Lina Sjöskog, r.
Markus West, r. Heidi Hemming, r.
Kurt Jäntti, sd.Tarja Makkonen, sd.
Johanna Juthborg, r.Sandra Högström, r.
Mari Hiltula, kok.Peter Remahl, kok.
Lisen Sundqvist, vas., vpjLars-Johan Andersson, vas.
Kari Laine, ps.Lauri Karppi, ps.

Henkilöstöjaosto

Aluehallitus nimittää henkilöstöjaoston, jonka tehtävänä on

 1. kehittää henkilöstöhallintoa ja vastata osaltaan henkilöstöpolitiikasta
 2. laatia yleisohjeet henkilöstöhallinnon toteuttamiselle
 3. päättää virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta
 4. antaa yleisohjeet palkkahinnoittelusta
 5. päättää harkinnanvaraisista palkkaeduista
 6. hoitaa muut hallituksen sille määräämät tehtävät
JäsenVarajäsen
Hans-Erik Lindqvist, r., pjMikael Fredman, r.
Jan Ray, r.Marcus Suojoki, r.
Nina Brännkärr-Friberg, r.Linnea Strand, r.
Nadja Suomela, r.Birgitta Källberg, r.
Aira Helala, sd. vpjRalf Holmlund, sd.
Eva-Maria Strömsholm, r.Sari Somppi, r.
Sauli Tuomela, kok.Raija Kujanpää, kok.
Kjell Heir, r.Kenneth Pärus, r.
Matti Vahtera, ps.Esa Kannelmaa, ps.

Omistajaohjausjaosto

Aluehallitus nimittää omistajaohjausjaoston, jonka tehtävänä on

 1. valmistella aluehallitukselle omistajastrategian päivittäminen toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten edellyttämällä tavalla
 2. valmistella vuosittain tytär- ja osakkuusyhteisöille annettavien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettaminen sekä antaa tarvittavat suunnitteluohjeet/toiveet seuraavan kalenterivuoden tavoiteasetantaa varten
 3. valita edustajat hyvinvointialueen omistuksessa olevien yhteisöjen hallituspaikoille
 4. nimetä edustajat hyvinvointialueen omistuksessa olevien yhteisöjen yhtiökokouksiin, osakaskokouksiin ja vastaaviin muihin kokouksiin yhteisöissä, joissa hyvinvointialueella on omistusosuus
 5. antaa ohjeet yhteisöjen yhtiökokouksessa tai vastaavissa elimissä hyvinvointialuetta edustaville henkilöille hyvinvointialueen kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin
 6. seurata hyvinvointialueen omistukseen kuuluvien tytär- ja osakkuusyhteisöjen toimintaa ja tehdä tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia havaitsemistaan epäkohdista yhtiön johdolle ja raportoida tarvittaessa aluehallitukselle
 7. järjestää tytär- ja osakkuusyhteisöjen sopimushallinta ja valvoa, että yhteisöjen kanssa sovitut sopimukset ohjaavat palvelujen tuotantoa riittävässä määrin
 8. hyväksyä yhtiöjärjestyksien muutokset, osakassopimukset sekä muut hyvinvointialueen sekä tytär- tai osakkuusyhteisön välistä suhdetta koskevat sopimukset
 9. raportoida jatkuvasti aluehallitukselle tytär- ja osakkuusyhteisöjen toiminnasta jaoston laatimin pöytäkirjoin ja vuosittaisin vuosikertomuksin
 10. hoitaa muut aluehallituksen sille määräämät tehtävät
JäsenVarajäsen
Gösta Willman, r., pjTerese Backlund, r.
Johan Kullas, r.Anna-Lena Ahlnäs, r.
Samuel Broman, r.Markus West, r.
Carina Storhannus, r.Sven Jerkku, r.
Elin Härmälä, sd.Janina Hannus, sd.
Camilla Ribacka, r.Pauliina Peltorinne-Cederström, r.
Sari Saarikoski, kok.Jouni Lilja, kok.
Gun Kapténs, r.Stefan Högnabba, r.
Micael Westerholm, ps., vpjTero Sulkakoski, ps.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

Aluehallitus nimittää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaoston, jonka tehtävänä on

 1. vastata sisäisen valvonnan järjestämisestä ja yhteen sovittamisesta siten, että hyvinvointialueen toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus varmistetaan
 2. hyväksyä sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma, johon perustuen arvioidaan riskienhallinta-, valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien tuloksellisuutta
 3. vastata riskienhallinnan järjestämisestä siten, että hyvinvointialueen toiminnan olennaiset riskit tunnistetaan ja kuvataan, riskin toteutumisen vaikutukset, toteutumisen todennäköisyys ja mahdollisuudet hallita riskiä arvioidaan
 4. vastata sisäisen valvonnan järjestämisen käytännön ohjeistamisesta ja sisäisen valvonnan periaatteiden kehittämisestä aluevaltuustolle
 5. valmistella aluehallitukselle sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskeva toimintakertomukseen otettava osio
JäsenVarajäsen
Rolf Sund, r.Johanna Smeds, r.
Greger Forsblom, r.Steve Nyholm, r.
Mirja Högstrand, r.Jan-Anders Lundenius, r.
Lisbeth Fagerström, r.Anna-Lena Ahlnäs, r.
Mari Viljamaa, sd.Sven-Olof Nordlund, sd.
Anu Eloranta, vihr.Iida Laurila, vihr.
Susanna Koski, kok., pjMikael Perjus, kok.
Rasmus Mattus, r.Marja Lindberg, r.
Tero Frondelius, ps., vpjMatti Vahtera, ps.

Pelastustoimen jaosto

Pelastustoimen jaosto on pelastuslain (379/2011) 28 §:n tarkoittama monijäseninen toimielin, hyvinvointialueen pelastusviranomainen ja edustaa hyvinvointialuetta sekä käyttää hyvinvointialueen puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Pelastustoimen jaosto johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palvelujen saatavuudesta, yhdenmukaisuudesta, laadusta ja niiden järjestämisestä alueen riskien, palvelutasopäätöksen ja hyvinvointialuestrategian linjausten mukaisesti.

Jaosto seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta sekä varaa jäsenille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Pelastustoimen jaosto edustaa hyvinvointialuetta ja käyttää hyvinvointialueen puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Aluehallitus nimittää pelastustoimen jaoston, jonka tehtävänä on

 1. tehdä esitys pelastustoimen palvelutasopäätöksestä hyvinvointialueen aluehallitukselle
 2. arvioida pelastustoimen palvelutason toteutuminen ja valvonta pelastuslaitoksen omavalvontaohjelman mukaisesti
 3. toimeenpanna ja seurata pelastustoimen palvelutasopäätöksen kehittämissuunnitelma
 4. tehdä esitys aluehallitukselle varautumisen ja valmiussuunnitelman toteuttamisesta yhteistyössä toimialojen kanssa
 5. tehdä esitys kokonaisturvallisuuden käytännön toteutuksesta
 6. päättää pelastusviranomaisen tekemien päätöksien oikaisuvaatimuksista
 7. päättää pelastusviranomaisen käytössä olevien pakkokeinojen käyttämisestä, kuten uhkasakon asettamisesta ja tuomitsemisesta niiltä osin kuin yksihenkilöinen viranomainen katsoo asian päätöksentekoon tarvittavan laajempaa harkintaa
 8. päättää pelastustoimen säädösten edellyttämien suunnitelmien vahvistamisesta
 9. tehdä vuosittain esitys pelastuslaitoksen talous- ja investointisuunnitelmasta sekä vahvistaa käyttösuunnitelma
JäsenVarajäsen
Patrick Ragnäs, r., pjMarja Forsén, r.
Niclas Sjöskog, r.Erik Nyberg, r.
Hans-Erik Lindgren, r.Jan Ray, r.
Mia West, r.Tage Svahn, r.
Kari Koskela, sd., vpjMinna Andrejeff, sd.
Jenni Ahlbäck, r.Rebecca Kjellman, r.
Leena Tulimaa, kok.Petra Hakoniemi, kok.
Katarina Näs, r.Niclas Dahl, r.
Jorma Malinen, ps.Asko Salminen, ps.
Henrik Huhta, kok.Ilmari Heinonen, kok.
Martin Byggmästar, kd.Erica Granholm, kd
Anna Caldén, sd.Karita Blom, sd.
Monica Sirén-Aura, r.Gun Granlund, r.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä yhdyspintojen jaosto

Aluehallitus nimittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä yhdyspintojen jaoston, jonka tehtävänä on

 1. sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) 7 §:ssä tarkoitettu hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutaho sekä vastaa lain 7 §:ssä tarkoitetuista neuvotteluista;
 2. neuvotella muista hyvinvointialueen tehtävien hoitamiseen liittyvästä yhteistyöstä, tavoitteista ja työnjaosta kuntien kanssa;
 3. vastata osaltaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyöstä alueen kuntien, muiden julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa;
 4. valmistella osaltaan hyvinvointialueen strategisessa suunnittelussa asetettavat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet ja määrittää niitä tukevat rakenteet ja toimenpiteet;
 5. valmistella aluehallitukselle alueellinen hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelma yhteistyössä hyvinvointialueen kuntien kanssa sekä seurata hyvinvointialueen asukkaiden elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä alueittain ja väestöryhmittäin;
 6. valmistella vuosittain raportti hyvinvoinnista ja terveydestä, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä aluehallitukselle;
 7. arvioida hyvinvointialueen päätösten vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen; sekä
 8. suunnitella toimenpiteitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksien ja vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi.
JäsenVarajäsen
Gun Kapténs, r., pjMargareta Rodas, r.
Katarina Näs, r.Steve Nyholm, r.
Åsa-Britt Forth-Snellman, r.Patrick Ehnström, r.
Robert Sjöström, r.Sofia Mitts-Björkblom, r.
Kenth Vikström, r.Kim Yli-Pelkola, r.
Maria Tokou, r.Hans-Erik Lindgren, r.
Ramieza Mahdi, r.Lars-Erik Nylund, r.
Arja Miettinen, sd., vpjEsa Makkonen, sd.
Simon Holmstedt, sd.Anna-Lena Aspegren-Törnroos, sd.
Aleksi Koivisto, kesk.Milla Mattila, kesk.
Andreas Hjulfors, kd.May-Gret Axell, kd.
Kai Luoma, kok.Anne-Marie Viinamäki, kok.
Peter Ahlbäck, ps.Jorma Malinen, ps.