Siirry sisältöön

Maksukatto

Asiakasmaksujen enimmäismäärä (maksukatto) asiakkaalle on 692 euroa kalenterivuodessa. Maksukaton täytyttyä:

 • asiakas saa maksukaton piiriin kuuluvat palvelut pääsääntöisesti maksutta.
 • lyhytaikaisesta laitoshoidosta tai laitospalvelusta peritään ns. ylläpitomaksuna enintään 22,80 euroa hoitopäivältä (2022).

Maksukattoon lasketaan mukaan

 • terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen maksut,
 • fysioterapiamaksut
 • sarjahoidon maksut
 • sairaalan poliklinikkamaksut
 • päiväkirurgian maksut
 • lyhytaikaisen laitoshoidon ja laitospalvelun maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa
 • yö- ja päivähoidon maksut
 • kuntoutushoidon maksut
 • suun terveydenhuollon käynti- ja toimenpidemaksut (hammasteknisiä kuluja, kuten proteeseista, purentakiskoista, oikomiskojeista ja uniapneakiskoista aiheutuvia hammasteknisiä kuluja lukuun ottamatta)
 • tilapäisen kotisairaanhoidon ja kotisairaalan maksut 
 • terapioista perityt maksut sekä 
 • toimeentulotuella maksetut maksut.

Maksukattoa kerryttävät myös ostopalveluina tuotetut palvelut, jos ne kuuluvat kunnan järjestämisvastuulle.

Maksukattoon ei lasketa mukaan maksuja

 • sairaankuljetuksesta
 • lääkärintodistuksista
 • yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista
 • sosiaalihuollon palveluista (lukuun ottamatta lyhytaikaista laitospalvelua)
 • tulosidonnaisista palveluista
 • palvelusetelin omavastuista
 • kuljetuspalvelujen omavastuista
 • täysin yksityisistä palveluista, joiden järjestämisestä kunta ei vastaa.

Maksukattoon ei myöskään lasketa maksuja, jotka on korvattu asiakkaalle esimerkiksi työtapaturmavakuutuksen perusteella. (Asiakasmaksulaki 6 a §)

Asiakasmaksukaton täyttymisen seuranta Pohjanmaan hyvinvointialueella on asiakkaan vastuulla. Kun maksukatto on täyttynyt, asiakkaalle myönnetään pyynnöstä vapaakortti. Lääkekustannusten maksukatto on 592,16 euroa (vuonna 2022, lasketaan kalenterivuosittain), ja siitä vastaa Kela.

Laskutus 

Asiakas- ja potilasmaksujen laskutuksesta vastaa Pohjanmaan hyvinvointialueen maksuyksikkö. 

Mikäli olet tyytymätön Pohjanmaan hyvinvointialueelta saamaasi laskuun, sinulla on oikeus tehdä oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä henkilö, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun asikasmaksupäätös välittömästi vaikuttaa.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä osoitteeseen: Pohjanmaan hyvinvointialue, Hietalahdenkatu 2-4, 65130 Vaasa.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava tekijän nimi ja muut yhteystiedot, lasku tai päätös johon vaaditaan oikaisua sekä millaista oikaisua ja millä perusteella sitä vaaditaan. Oiaisuvaatimusaika on 30 päivää laskun päivämäärästä.

Asiakasmaksun alentaminen tai palveluseteliarvon korottaminen

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen on mahdollista niissä tilanteissa, joissa asiakasmaksu heikentää asiakkaan toimeentulon edellytyksiä ja elatusvelvollisuuden toteutumista (asiakasmaksulaki 11 §). Asiakasmaksun perimättä jättäminen ja alentaminen ovat ensisijaisia toimenpiteitä toimeentulotukeen nähden.

Asiakasmaksua voidaan alentaa tai jättää se kokonaan perimättä tapauskohtaisen tarve- ja tilannearvion perusteella ja maksun alentaminen perustuu tulo- ja menolaskelmaan. Asiakasmaksujen alentaminen tai perimättä jättäminen koskee kaikkia sosiaalihuollon asiakasmaksuja, sekä ansiosidonnaisia että tasasuuruisia maksuja ja kuljetuspalvelujen omavastuuosuuksia.

Velvollisuus alentaa tai jättää perimättä asiakasmaksuja koskee myös kaikkia ansiosidonnaisia terveydenhuollon maksuja, kuten pitkäkestoista laitoshoitoa sekä jatkuvaa ja säännöllistä kotisairaanhoitoa. Myös laissa määrättyjä terveydenhuollon asiakasmaksuja voidaan alentaa, jos maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä.

Maksun alentamista tai perimättä jättämistä tai palvelusetelin arvon korottamista voi hakea alla olevalla lomakkeella:

Hakemuksesta on käytävä ilmi, mistä maksuista alennusta tai vapautusta haetaan, mistä alkaen ja millä perusteilla. Hakemuksessa on esitettävä selvitys tuloista ja menoista tositteineen.

Päätös maksun alentamisesta, perimättä jättämisestä tai palveluseteliarvon korottamisesta tehdään hakemuskuukauden alusta alkaen.

Jos henkilöllä on kuollessaan maksamattomia maksuja Pohjanmaan hyvinvointialueelle ja perunkirjoituksessa todetaan, että kuolinpesä on varaton, pesänhoitaja voi lähettää perunkirjoituksen hyvinvointialueen potilas- ja asiakasreskontraan. Jos perunkirjoitus osoittaa, että varoja ei ole, maksamattomat maksut poistetaan.  

Lisätietoja: puh. 06 218 5123, 06 218 5124 (klo 9-11)