Siirry sisältöön

Laki säätää hoidon tarpeen arvioinnista ja hoitoon pääsystä. Hoidon tarpeen arvioinnissa selvitetään yhteydenoton syy, sairauden oireet ja niiden vaikeusaste sekä kiireellisyys. Arvioinnin yhteydessä voidaan antaa terveyteen ja sairauteen liittyviä itsehoito-ohjeita ja tarvittaessa ohjataan edelleen. Hoidon tarpeen arviointia voidaan toteuttaa eri keinoin.

Hoitoon pääsylle on säädetty tietyt enimmäisajat laissa. Hyvinvointialue on velvollinen järjestämään palvelut säädetyssä ajassa.

Kiireellinen hoito

Kiireellinen sairaanhoito, mukaan lukien kiireellinen suun terveydenhuolto, mielenterveyshoito, päihdehoito ja psykososiaalinen tuki on annettava sitä tarvitsevalle potilaalle hänen asuinpaikastaan riippumatta. Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan äkillisen sairastumisen, vamman, pitkäaikaissairauden vaikeutumisen tai toimintakyvyn alenemisen edellyttämää välitöntä arviota ja hoitoa, jota ei voida siirtää ilman sairauden pahenemista tai vamman vaikeutumista.

Kiireellisen hoidon antamista varten vastaanottotoiminta on järjestettävä siten, että potilas saa arkipäivisin ilmoitettuna aikana välittömästi terveydenhuollon ammattihenkilön arvion ja hoidon kiireellisissä tapauksissa lähellä asuinpaikkaansa, ellei potilasturvallisuuden ja palveluiden laadun turvaaminen edellytä arvion ja hoidon keskittämistä päivystysyksikköön.

Toiminta on järjestettävä siten, että potilas voi saada arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteyden terveyskeskukseen tai muuhun terveydenhuollon toimintayksikköön.
Terveydenhuollon ammattihenkilön on tehtävä hoidon tarpeen arviointi saman arkipäivän aikana, kun potilas ottaa yhteyttä toimintayksikköön. Hoitoon tulee päästä 14 vuorokauden kuluessa hoidon tarpeen arvioinnista tietyin edellytyksin. Hoitotakuu koskee hoitoa, jossa on kyse sairastumisesta, vammasta, pitkäaikaissairauden vaikeutumisesta, uusista oireista tai toimintakyvyn alenemasta. Hoitotakuu koskee sekä fyysisiä että psyykkisiä terveysongelmia. Suun terveydenhuollossa hoitotakuuaika on neljä kuukautta, kun hoidon tarve on todettu.

Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavassa erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut toimintayksikköön. Tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä kolmen kuukauden kuluessa.

Lisätietoa aiheesta: Hoitotakuu

Kiireetöntä erikoissairaanhoitoa varten tarvitaan lääkärin tai hammaslääkärin tutkimukseen perustuvaa lähetettä. Terveydenhuoltolain mukaan hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut erikoissairaanhoitoon. Lähetteen vastaanottanut lääkäri arvioi tarvetta erikoissairaanhoitoon tai tutkimuksiin. Hoidon tarpeen arviointi voidaan tehdä lähetteen perusteella, mutta jos arviointi edellyttää erikoislääkärin vastaanottoa tai erityisiä kuvantamis- tai laboratoriotutkimuksia, on arviointi ja tarvittavat tutkimukset toteutettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun lähete on saapunut erikoissairaanhoitoon.

Hoidon tarpeen arvioinnin perusteella tarpeelliseksi todettu hoito ja neuvonta on järjestettävä ja aloitettava hoidon edellyttämä kiireellisyys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on todettu. Tämä koskee myös niitä lähetteitä, jotka tulevat Pohjanmaan hyvinvointialueen ulkopuolelta. Jos sinulla todettu sairaus tai oire on tarkoituksenmukaisinta hoitaa terveyskeskuksessa, sinut ohjataan hoitoon asianomaiseen terveyskeskukseen, jolloin terveyskeskukselle on annettava tarpeelliset hoito-ohjeet.

Mielenterveyshäiriöiden hoidossa aikuisilla (yli 23-vuotiaat) on samat hoitoon pääsyn aikarajat kuin muussakin sairaanhoidossa.

Lasten ja nuorten (alle 23-vuotiaat) erikoissairaanhoidon hoidon tarpeen arvioinnin edellyttämät tutkimukset ja erikoislääkärin arviointi on tehtävä kuudessa viikossa lähetteen saapumisesta. Hoito on järjestettävä kolmessa kuukaudessa hoidon tarpeen toteamisesta.

Terveydenhuoltolain mukaan sinulla on oikeus valita kiireettömän hoidon hoitopaikkasi. Voit vaihtaa terveyskeskuksen tai terveysaseman korkeintaan kerran vuodessa. Terveyskeskuksen tai -aseman vaihdosta sinun on ilmoitettava kirjallisesti ja se astuu voimaan kolmen viikon kuluessa. Hoitopaikan resurssien mukaan sinulla on oikeus valita myös hoitava lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattilainen.

Jos lääkäri tai hammaslääkäri arvioi, että tarvitset erikoissairaanhoidon palveluja, voit valita hoidon antavan julkisen erikoissairaanhoidon toimintayksikön. Hoitopaikka on valittava yhteisymmärryksessä lähetteen antavan lääkärin tai hammaslääkärin kanssa. Lääkäri arvioi, tarvitsetko hoitoa perusterveydenhuollossa, keskussairaalassa vai yliopistosairaalassa.

Voit hakeutua hoitoon omatoimisesti ilman ennakkolupaa tai pyytää hoitoon hakeutumiseksi ennakkoluvan Kelasta. Korvauksen määrä riippuu siitä, kummalla tavalla olet hakeutunut hoitoon. Voit tutustua paremmin aiheeseen Kansaneläkelaitoksen sivuilla, kela.fi, hakeutuminen ulkomaille.