Siirry sisältöön

Kiireellinen hoito

Kiireellinen sairaanhoito, mukaan lukien kiireellinen suun terveydenhuolto, mielenterveyshoito, päihdehoito ja psykososiaalinen tuki on annettava sitä tarvitsevalle potilaalle hänen asuinpaikastaan riippumatta. Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan äkillisen sairastumisen, vamman, pitkäaikaissairauden vaikeutumisen tai toimintakyvyn alenemisen edellyttämää välitöntä arviota ja hoitoa, jota ei voida siirtää ilman sairauden pahenemista tai vamman vaikeutumista.

Kiireellisen hoidon antamista varten vastaanottotoiminta on järjestettävä siten, että potilas saa arkipäivisin ilmoitettuna aikana välittömästi terveydenhuollon ammattihenkilön arvion ja hoidon kiireellisissä tapauksissa lähellä asuinpaikkaansa, ellei potilasturvallisuuden ja palveluiden laadun turvaaminen edellytä arvion ja hoidon keskittämistä päivystysyksikköön.

Toimintansa on järjestettävä siten, että potilas voi saada arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteyden terveyskeskukseen tai muuhun terveydenhuollon toimintayksikköön. Terveydenhuollon ammattihenkilön on tehtävä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen, jollei arviota ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana. Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavassa erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut toimintayksikköön.

Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä potilaan terveydentila ja sairauden ennakoitavissa oleva kehitys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kolmessa kuukaudessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. Tämä kolmen kuukauden enimmäisaika voidaan ylittää suun terveydenhuollossa ja perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavassa erikoissairaanhoidossa enintään kolmella kuukaudella, jos lääketieteellisistä, hoidollisista tai muista vastaavista perustelluista syistä hoidon antamista voidaan lykätä potilaan terveydentilan vaarantumatta.

Hoidon tarpeen arviointi voidaan toteuttaa puhelimessa.Arvioinnissa selvitetään yhteydenoton syy, sairauden oireet ja niiden vaikeusaste sekä kiireellisyys. Arvioinnin yhteydessä voidaan antaa terveyteen ja sairauteen liittyviä itsehoito-ohjeita ja tarvittaessa ohjataan edelleen.  

Kiireetöntä erikoissairaanhoitoa varten tarvitaan lääkärin tai hammaslääkärin tutkimukseen perustuvaa lähetettä. Terveydenhuoltolain mukaan hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut erikoissairaanhoitoon. Lähetteen vastaanottanut lääkäri arvioi tarvetta erikoissairaanhoitoon tai tutkimuksiin. Hoidon tarpeen arviointi voidaan tehdä lähetteen perusteella, mutta jos arviointi edellyttää erikoislääkärin vastaanottoa tai erityisiä kuvantamis- tai laboratoriotutkimuksia, on arviointi ja tarvittavat tutkimukset toteutettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun lähete on saapunut erikoissairaanhoitoon.

Hoidon tarpeen arvioinnin perusteella tarpeelliseksi todettu hoito ja neuvonta on järjestettävä ja aloitettava hoidon edellyttämä kiireellisyys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on todettu. Tämä koskee myös niitä lähetteitä, jotka tulevat Pohjanmaan hyvinvointialueen ulkopuolelta. Jos sinulla todettu sairaus tai oire on tarkoituksenmukaisinta hoitaa terveyskeskuksessa, sinut ohjataan hoitoon asianomaiseen terveyskeskukseen, jolloin terveyskeskukselle on annettava tarpeelliset hoito-ohjeet.

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut. Jos hoidon tarpeen arviointi edellyttää erikoislääkärin arviointia tai erityisiä kuvantamis- tai laboratoriotutkimuksia, on arviointi ja tarvittavat tutkimukset toteutettava kuuden viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut. Hoidon tarpeen arvioinnin perusteella tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä alle 23-vuotiaille hoidon edellyttämä kiireellisyys huomioon ottaen kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on todettu.

Terveydenhuoltolain mukaan sinulla on oikeus valita kiireettömän hoidon hoitopaikkasi. Voit vaihtaa terveyskeskuksen tai terveysaseman korkeintaan kerran vuodessa. Terveyskeskuksen tai -aseman vaihdosta sinun on ilmoitettava kirjallisesti ja se astuu voimaan kolmen viikon kuluessa. Hoitopaikan resurssien mukaan sinulla on oikeus valita myös hoitava lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattilainen.

Jos lääkäri tai hammaslääkäri arvioi, että tarvitset erikoissairaanhoidon palveluja, voit valita hoidon antavan kunnallisen erikoissairaanhoidon toimintayksikön. Hoitopaikka on valittava yhteisymmärryksessä lähetteen antavan lääkärin tai hammaslääkärin kanssa. Lääkäri arvioi, tarvitsetko hoitoa perusterveydenhuollossa, keskussairaalassa vai yliopistosairaalassa.

Mikäli hoitoasi ei voida järjestää Suomessa, hoitotakuulainsäädännössä tarkoitetuissa säädetyissä enimmäisajoissa, on pyynnöstäsi annettava ennakkolupa hakeutua sairaanhoitopiirin kustannuksella hoitoon Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen jäsenvaltioon taikka Sveitsiin. Ennakkolupaa haetaan Kelasta. Ennakkolupaa myönnettäessä on otettava huomioon senhetkinen terveydentilasi ja todennäköinen taudinkulku. Jos lääketieteellisesti perusteltu sairaanhoito voidaan järjestää asuinmaassa, ennakkolupaa ei tarvitse myöntää. Voit tutustua paremmin aiheeseen Kansaneläkelaitoksen sivuilla, kela.fi, hakeutuminen ulkomaille.