Siirry sisältöön

Yhteydenotto yksikköön

Mikäli koet, että hoitosi ei ole sujunut toivotulla tavalla, toivomme, että kerrot siitä meille. Jos jokin hoitoosi liittyvä asia on sinulle epäselvä, on hyvä keskustella siitä lääkärin tai hoitohenkilökunnan kanssa hoitoyksikössä. Usein asiat ratkeavat avoimella keskustelulla ja hoidossa kokemasi puutteet voidaan korjata.

Palaute tai vaaratilanneilmoitus

Voit antaa palautetta toiminnastamme tai tehdä vaaratapahtumailmoituksen.

Muistutus

Mikäli keskusteluyhteys hoitavaan tahoon ei tuota toivottua tulosta tai et saa kysymyksiin vastauksia, voit tehdä asiasta kirjallisen muistutuksen. Muistutus tehdään joko vapaamuotoisesti tai lomakkeella. Muistutuksesta on käytävä ilmi potilaan henkilötiedot (nimi, osoite ja henkilötunnus). On suositeltavaa, että potilas itse tekisi muistutuksen. Jos muistutuksen tekijä on jokin muu henkilö, ei muistutuksen vastauksessa voida paljastaa potilastietoja. Potilasasiavastaava voi tarvittaessa auttaa sinua muistutuksen tekemisessä. Muistutukseen annetaan kirjallinen ratkaisu. Annetusta ratkaisusta ei voi valittaa. Muistutukseen liittyviä asiakirjoja ei säilytetä potilaskertomuksessasi vaan erillisessä arkistossa.

Kantelu

Mikäli haluat tai olet tyytymätön muistutuksen ratkaisuun, voit kannella asiasta terveydenhuoltoa valvoville viranomaisille, kuten Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon (AVI) tai Sosiaali ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira). Kantelu tehdään Valviraan silloin, kun hoitovirhe-epäily koskee hoidossa menehtyneen tai vaikeasti ja pysyvästi vammautuneen potilaan hoitoa. Muut hoitoa koskevat kantelut tehdään siihen aluehallintovirastoon, jonka alueella potilas on ollut hoidettavana. 

Ennen kantelun tekemistä pyritään asia kuitenkin ratkaisemaan organisaation sisäisesti esimerkiksi muistutuksen tai muun asian käsittelyn avulla.  AVI:n tehtävänä on valvoa terveydenhuollon palveluiden laatua ja määrällistä riittävyyttä. Kantelun avulla sinulla ei ole mahdollisuutta saada korvauksia, eikä AVI tai Valvira voi muuttaa tehtyjä hoitopäätöksiä. Kanteluun annetussa päätöksessä voidaan antaa hallinnollista ohjausta siitä, miten asiassa olisi tullut menetellä. Sen tavoitteena on ohjata ammattihenkilöä tai toimipaikkaa toimimaan vastaisuudessa toisella tavalla.

Aluehallintovirasto tai Valvira ei tutki kahta vuotta vanhemmasta asiasta tehtyä kantelua, ellei siihen ole erityistä syytä. Kantelun käsittelyaika voi olla useita kuukausia. Kanteluun annettuun päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla. Kanteluasiaan annettu päätös on maksuton. Lisää aiheesta löytyy verkkosivuilta: www.avi.fi tai www.valvira.fi.

Valitus hallinto-oikeuteen

Sairaalan lääkärin päätökseen, joka koskee henkilön määräämistä hoitoon tai hoidon jatkamista hänen tahdostaan riippumatta tai potilaan omaisuuden haltuunottoa taikka yhteydenpidon rajoittamista 22 pykälän 2 momentin nojalla, saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Potilasvahinko

Potilasvakuutuskeskus (PVK) käsittelee kaikki terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat potilasvahinkoilmoitukset Suomessa. PVK ratkaisee potilasvahinkoja koskevan lainsäädännön perusteella, onko kyseessä korvattava potilasvahinko, ja maksaa korvaukseen oikeutetulle lain mukaiset korvaukset. Potilasvahingosta tehdään ilmoitus Potilasvakuutuskeskukselle. Vahinkoilmoituslomakkeita ja lisätietoja saat potilasasiavastaavalta sekä Potilasvakuutuskeskuksen verkkosivuilta: www.pvk.fi

Täytetty potilasvahinkoilmoituslomake lähetetään suoraan Potilasvakuutuskeskukselle. Sinun ei tarvitse liittää mukaan kopioita potilaskertomuksesta eikä esittää vahingonkorvausvaatimusta. Potilasvakuutuskeskus ratkaisee asian ja korvausperusteet itsenäisesti saamiensa selvitysten perusteella. Päätös lähetetään sinulle ja jos päätös on myönteinen, saat myös lomakkeen korvausvaatimusten täyttämistä varten. Korvausvaatimuslomakkeessa sinua pyydetään antamaan korvausten arviointiin ja maksamiseen liittyviä selvityksiä, kuten lääkereseptit, kuitit ja tiedot muualta mahdollisesti saaduista korvauksista tai etuuksista.

Lääkevahinko

Lääkkeiden käyttäjien turvaksi on Suomessa voimassa vapaaehtoinen lääkevahinkojen korvausjärjestelmä: lääkevahinkovakuutus. Vakuutus korvaa Suomessa myydyistä tai kulutukseen luovutetuista lääkkeistä käyttäjille aiheutuneita yllättäviä haittavaikutuksia. Jos epäilet lääkevahinkoa, lisätietoa ja lomakkeet löytyvät Lääkevahinkovakuutuksen verkkosivuilta: www.laakevahinko.fi.

Esinevahinko

Jos irtain omaisuutesi vahingoittuu tai katoaa sairaala- tai hoitokäynnin yhteydessä, voit hakea siitä korvausta esinevahinko-lomakkeella. Vahingonkorvauslain edellyttämä korvausvelvoite syntyy, jos voidaan näyttää, että työntekijä on aiheuttanut tahallisesti virheellään tai laiminlyönnillään vahinkoa omaisuudelle. Huomaathan olla ottamatta hoitopaikkaasi tarpeettomia esineitä tai arvotavaraa.

Tapaturma

Jos sairaala- tai hoitokäyntisi yhteydessä joudut tapaturmaan tai onnettomuuteen, saatat olla oikeutettu vakuutuksen myöntämään korvaukseen. Voit tiedustella asiaa potilasasiavastaavalta.