Siirry sisältöön

Hallintosäännön 13 §:n mukaan hallitus voi järjestäytyä jaostoihin. Hallitus päättää jaostojen jäsenmäärästä, nimeää jäsenet henkilökohtaisine varajäsenineen sekä valitsee jaoston puheenjohtajan.

Pohjanmaan hyvinvointialueelle on nimitetty kuusi jaostoa.

Yksilöjaosto

Aluehallitus nimittää yksilöasioiden jaoston, jonka tehtävänä on

JäsenVarajäsen
Carola Lithén, r., pjKarl-Gustav Svedjebäck, r.
Jukka Jaatinen, vas., vpjTuula Öhman, vas.
Ann-Britt Backull, r.Greger Forsblom, r.
Marcus Suojoki, r.Lina Sjöskog, r.
Markus West, r. Heidi Hemming, r.
Kurt Jäntti, sd.Tarja Makkonen, sd.
Johanna Juthborg, r.Sandra Högström, r.
Mari Hiltula, kok.Peter Remahl, kok.
Kari Laine, ps.Lauri Karppi, ps.
 1. ratkaista ja antaa lausunnot yksilöä koskevissa aluehallituksen toimialaan kuuluvissa asioissa niiltä osin kuin toimivaltuuksia ei ole laissa, asetuksissa tai hallintosäännössä muulle viranomaiselle tai viranhaltijalle määrätty
 2. ratkaista aluehallituksen puolesta viranhaltijan päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset yksilöä koskevissa asioissa
 3. raportoida aluehallitukselle palvelujärjestelmään liittyvät kehittämiskohteet; sekä
 4. hoitaa muut aluehallituksen määräämät tehtävät.

Yksilöasioiden jaostossa käsiteltävät asiat ovat salassa pidettäviä. Asioita käsiteltäessä
kokouksessa voivat olla läsnä oman asiakohdan ajan jäsenten, esittelijän ja sihteerin lisäksi
ne henkilöt, joiden viran tai tehtävien hoitoon asia välittömästi liittyy.

Henkilöstöjaosto

Aluehallitus nimittää henkilöstöjaoston, jonka tehtävänä on

 1. kehittää ja koordinoida henkilöstö- ja työnantajapolitiikkaa;
 2. seurata henkilöstön saatavuutta ja työkyvykkyyttä sekä varmistaa ne;
 3. valmistella henkilöstöohjelma aluehallitukselle ja aluevaltuustolle;
 4. päättää muiden virkojen, kuin johtavien viranhaltijoiden virkojen, ja toimien
  (vakanssien) perustamisesta ja lakkauttamisesta talousarvion puitteissa;
 5. päättää kustannusvaikutuksia aiheuttavista nimikemuutoksista;
 6. päättää kelpoisuuden erivapaudesta;
 7. päättää virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta, siltä osin kuin hyvinvointialueella
  on päätösvaltaa asiassa;
 8. antaa yleisohjeet palkkahinnoittelusta;
 9. päättää harkinnanvaraisista palkkaeduista;
 10. hyväksyä paikalliset virka- ja työehtosopimukset neuvottelujen tuloksien pohjalta;
 11. vastata hyvinvointialueen yhteistyö- ja työsuojelutoiminnan koordinoinnista; sekä
 12. hoitaa muut hallituksen sille määräämät tehtävät.

JäsenVarajäsen
Hans-Erik Lindqvist, r., pjMikael Fredman, r.
Jan Ray, r.Marcus Suojoki, r.
Nina Brännkärr-Friberg, r.Linnea Strand, r.
Jenni Ingo, r.Birgitta Källberg, r.
Aira Helala, sd. vpjRalf Holmlund, sd.
Eva-Maria Strömsholm, r.Sari Somppi, r.
Sauli Tuomela, kok.Raija Kujanpää, kok.
Kjell Heir, r.Kenneth Pärus, r.
Matti Vahtera, ps.Esa Kannelmaa, ps.

Omistajaohjausjaosto

Aluehallitus nimittää omistajaohjausjaoston, jonka tehtävänä on

 1. valmistella omistajaohjauksen periaatteet ja omistajaohjausohje aluevaltuustolle;
 2. valmistella aluehallitukselle omistajastrategian sekä muiden keskeisten
  omistajajohtamisen ohjausasiakirjojen päivittäminen toimintaympäristössä
  tapahtuvien muutosten edellyttämällä tavalla;
  19
 3. valmistella aluehallitukselle yhtiöiden perustamista tai osakkeiden ostamista ja
  myyntiä koskevat asiat;
 4. päättää vuosittain tytär- ja osakkuusyhteisöille annettavien toiminnallisten ja
  taloudellisten tavoitteiden asettamisesta sekä antaa tarvittavat
  suunnitteluohjeet/toiveet seuraavan kalenterivuoden tavoiteasetantaa varten;
 5. valita edustajat hyvinvointialueen omistuksessa olevien yhteisöjen hallituspaikoille;
 6. nimetä edustajat hyvinvointialueen omistuksessa olevien yhteisöjen yhtiökokouksiin,
  osakaskokouksiin ja vastaaviin muihin kokouksiin yhteisöissä, joissa
  hyvinvointialueella on omistusosuus;
 7. antaa ohjeet yhteisöjen yhtiökokouksessa tai vastaavissa elimissä hyvinvointialuetta
  edustaville henkilöille hyvinvointialueen kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin;
 8. seurata hyvinvointialueen omistukseen kuuluvien tytär- ja osakkuusyhteisöjen
  toimintaa ja tehdä tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia havaitsemistaan epäkohdista
  yhtiön johdolle ja raportoida vuosittain aluehallitukselle;
 9. järjestää tytär- ja osakkuusyhteisöjen sopimushallinta ja valvoa, että yhteisöjen
  kanssa sovitut sopimukset ohjaavat palvelujen tuotantoa riittävässä määrin;
 10. hyväksyä yhtiöjärjestyksien muutokset, osakassopimukset sekä muut
  hyvinvointialueen sekä tytär- tai osakkuusyhteisön välistä suhdetta koskevat
  sopimukset;
 11. raportoida jatkuvasti aluehallitukselle tytär- ja osakkuusyhteisöjen toiminnasta jaoston
  laatimin pöytäkirjoin ja vuosittaisin vuosikertomuksin; sekä
 12. hoitaa muut aluehallituksen sille määräämät tehtävät.

JäsenVarajäsen
Gösta Willman, r., pjTerese Backlund, r.
Johan Kullas, r.Anna-Lena Ahlnäs, r.
Samuel Broman, r.Markus West, r.
Carina Storhannus, r.Sven Jerkku, r.
Elin Härmälä, sd.Janina Hannus, sd.
Camilla Ribacka, r.Pauliina Peltorinne-Cederström, r.
Sari Saarikoski, kok.Jouni Lilja, kok.
Gun Kapténs, r.Stefan Högnabba, r.
Micael Westerholm, ps., vpjTero Sulkakoski, ps.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

Aluehallitus nimittää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaoston, jonka tehtävänä on

 1. vastata sisäisen valvonnan järjestämisestä ja yhteen sovittamisesta siten, että
  hyvinvointialueen toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus varmistetaan;
 2. hyväksyä sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma, johon perustuen arvioidaan
  riskienhallinta-, valvonta-, omavalvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien
  tuloksellisuutta;
  20
 3. vastata riskienhallinnan järjestämisestä siten, että hyvinvointialueen toiminnan
  olennaiset riskit tunnistetaan ja kuvataan, riskin toteutumisen vaikutukset,
  toteutumisen todennäköisyys ja mahdollisuudet hallita riskiä arvioidaan;
 4. vastata sisäisen valvonnan järjestämisen käytännön ohjeistamisesta ja sisäisen
  valvonnan periaatteiden kehittämisestä aluevaltuustolle; sekä
 5. valmistella aluehallitukselle sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskeva
  toimintakertomukseen otettava osio;
 6. valmistella aluehallitukselle ja aluevaltuustolle omavalvontaohjelma.
JäsenVarajäsen
Rolf Sund, r.Johanna Smeds, r.
Greger Forsblom, r.Steve Nyholm, r.
Mirja Högstrand, r.Jan-Anders Lundenius, r.
Lisbeth Fagerström, r.Anna-Lena Ahlnäs, r.
Mari Viljamaa, sd.Sven-Olof Nordlund, sd.
Anu Eloranta, vihr.Iida Laurila, vihr.
Susanna Koski, kok., pjMikael Perjus, kok.
Rasmus Mattus, r.Marja Lindberg, r.
Tero Frondelius, ps., vpjMatti Vahtera, ps.

Pelastustoimen jaosto

Pelastustoimen jaosto on pelastuslain (379/2011) 28 §:n tarkoittama monijäseninen toimielin, hyvinvointialueen pelastusviranomainen ja edustaa hyvinvointialuetta sekä käyttää hyvinvointialueen puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Pelastustoimen jaosto johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palvelujen saatavuudesta, yhdenmukaisuudesta, laadusta ja niiden järjestämisestä alueen riskien, palvelutasopäätöksen ja hyvinvointialuestrategian linjausten mukaisesti.

Jaosto seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta sekä varaa jäsenille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Pelastustoimen jaosto edustaa hyvinvointialuetta ja käyttää hyvinvointialueen puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Aluehallitus nimittää pelastustoimen jaoston, jonka tehtävänä on

 1. tehdä esitys pelastustoimen palvelutasopäätöksestä hyvinvointialueen
  aluehallitukselle;
 2. arvioida pelastustoimen palvelutason toteutuminen ja valvonta pelastustoimen
  omavalvontaohjelman mukaisesti;
 3. toimeenpanna ja seurata pelastustoimen palvelutasopäätöksen
  kehittämissuunnitelma;
 4. tehdä esitys aluehallitukselle varautumisen ja valmiussuunnitelman
  toteuttamisesta yhteistyössä toimialojen kanssa;
 5. päättää pelastusviranomaisen tekemien päätöksien oikaisuvaatimuksista;
 6. päättää pelastusviranomaisen käytössä olevien pakkokeinojen käyttämisestä,
  kuten uhkasakon asettamisesta ja tuomitsemisesta niiltä osin kuin yksihenkilöinen
  viranomainen katsoo asian päätöksentekoon tarvittavan laajempaa harkintaa;
 7. tehdä valtuustolle esitys sammutusvesisuunnitelmasta ja muista suunnitelmista,
  joista aluevaltuusto pelastuslain mukaan päättää;
 8. päättää pelastustoimen säädösten edellyttämien suunnitelmien vahvistamisesta;
  sekä
 9. tehdä esitys hyvinvointialueen investointisuunnitelman pelastustoimea
  koskevasta osasta (pelastustoimen osasuunnitelma).

JäsenVarajäsen
Mia West, r., pjTage Svahn, r.
Niclas Sjöskog, r.Erik Nyberg, r.
Hans-Erik Lindgren, r.Jan Ray, r.
Gun Granlund, r.Maria Forsén, r.
Kari Koskela, sd., vpjMinna Andrejeff, sd.
Jenni Ingo, r.Rebecca Kjellman, r.
Leena Tulimaa, kok.Petra Hakoniemi, kok.
Katarina Näs, r.Niclas Dahl, r.
Jorma Malinen, ps.Asko Salminen, ps.
Henrik Huhta, kok.Ilmari Heinonen, kok.
Martin Byggmästar, kd.Erica Granholm, kd
Anna Caldén, sd.Karita Blom, sd.
Monica Sirén-Aura, r.Marja Lindberg, r.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä yhdyspintojen jaosto

Aluehallitus nimittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä yhdyspintojen jaoston, jonka tehtävänä on

 1. sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) 7 §:ssä
  tarkoitettu hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutaho
  sekä vastaa lain 7 §:ssä tarkoitetuista neuvotteluista;
 2. neuvotella muista hyvinvointialueen tehtävien hoitamiseen liittyvästä yhteistyöstä,
  tavoitteista ja työnjaosta kuntien kanssa;
 3. vastata osaltaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyöstä alueen
  kuntien, muiden julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten
  yhteisöjen kanssa;
 4. valmistella osaltaan hyvinvointialueen strategisessa suunnittelussa asetettavat
  hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet ja määrittää niitä tukevat
  rakenteet ja toimenpiteet;
 5. valmistella aluehallitukselle ja aluevaltuustolle alueellinen hyvinvointikertomus ja
  hyvinvointisuunnitelma yhteistyössä hyvinvointialueen kuntien kanssa sekä
  seurata hyvinvointialueen asukkaiden elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä
  niihin vaikuttavia tekijöitä alueittain ja väestöryhmittäin;
 6. Valmistella muut palvelustrategiaan ja hyvinvointisuunnitelmaan liittyvät ohjelmat
  ja suunnitelmat, siltä osin, kun ne koskevat terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä
  sekä yhdyspintoja;
 7. valmistella vuosittain raportti hyvinvoinnista ja terveydestä, niihin vaikuttavista
  tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä aluehallitukselle;
 8. arvioida hyvinvointialueen päätösten vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin,
  terveyteen ja turvallisuuteen;
 9. suunnitella toimenpiteitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien
  järjestöjen toimintaedellytyksien ja vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi;
  sekä
 10. päättää järjestöavustusten myöntämisestä
JäsenVarajäsen
Gun Kapténs, r., pjMargareta Rodas, r.
Katarina Näs, r.Steve Nyholm, r.
Åsa-Britt Forth-Snellman, r.Patrick Ehnström, r.
Robert Sjöström, r.Sofia Mitts-Björkblom, r.
Kenth Vikström, r.Kim Yli-Pelkola, r.
Maria Tokou, r.Hans-Erik Lindgren, r.
Ramieza Mahdi, r.Lars-Erik Nylund, r.
Arja Miettinen, sd., vpjEsa Makkonen, sd.
Bernhard Bredbacka, sd.Anna-Lena Aspegren-Törnroos, sd.
Aleksi Koivisto, kesk.Milla Mattila, kesk.
Andreas Hjulfors, kd.May-Gret Axell, kd.
Kai Luoma, kok.Anne-Marie Viinamäki, kok.
Asko Salminen, ps.Jorma Malinen, ps.