Siirry sisältöön

Kohti itsehallinnollista hyvinvointialuetta

Hyvinvointialueuudistus ei edellytä kuntayhtymän perustamista siirtymävaiheeksi ennen itsehallinnollista hyvinvointialuetta. Kun Sipilän hallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus kaatui, syntyi Pohjanmaalla kuitenkin vahva yhteinen tahtotila perustaa kuntayhtymä eli edetä ja kehittää toimintaa vapaaehtoiseksi hyvinvointialueeksi. Päätös tästä tehtiin ennen nykyisen sote-lainsäädännön hyväksymistä.

Kuntayhtymän valmisteluun on kuulunut samoja kokonaisuuksia kuin tulevan itsehallinnollisen hyvinvointialueen valmisteluun. Toimintojen yhdistämiseen tähtäävä työ on siis palvellut koko ajan myös nykyisen lainsäädännön määräämän hyvinvointialueen valmistelua.

Vuoden 2022 aikana valmistellaan erityishuollon ja pelastuslaitoksen toiminnan ja Kruunupyyn alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtymistä hyvinvointialueelle. Muun muassa talous- ja henkilöstöhallinnon valmistelut sekä ICT-järjestelmien yhteensovittaminen jatkuvat. Siirtyvän henkilöstön osalta käydään lain edellyttämät muutosneuvottelut, mutta henkilöstö jatkaa pääosin vastaavissa tehtävissä kuin tällä hetkellä.

Erityishuollon, pelastuslaitoksen ja Kruunupyyn kunnan valmistelutyöryhmistä löytyy lisätietoa alempana.

Väliaikainen valmistelutoimielin

Väliaikainen valmistelutoimielin vastasi 1.1.2023 toimintansa aloittavan itsehallinnollisen hyvinvointialueen valmistelutyön organisoimisesta ja johtamisesta. 

Lue lisää

Asiakkaana ja potilaana hyvinvointialueella

Pohjanmaan hyvinvointialueella on jatkossakin tarjolla palveluita koko alueella, vaikka organisaatio muuttuu 1.1.2023. Mahdollisista muutoksista ja yleensäkin alueen palvelutasosta ja –pisteistä päättää 1.3.2022 toimikautensa aloittava aluevaltuusto.

Kuten nykyäänkin, asiakas ja potilas saa valita oman hoitopaikkansa ja asiointipisteensä vuodeksi kerrallaan. Hoitoon ja palveluiden piiriin voi hakeutua esimerkiksi omaa asuinpaikkaa lähimpään toimipisteeseen kuntarajoista riippumatta. Vaihtaminen eri toimipisteiden välillä tilanteen tai tarpeen mukaan ei ole toistaiseksi mahdollista, sillä yhteistä asiakas- ja potilastietojärjestelmää ei ole alueella vielä käytössä.

Kuntien rooli ja hyvinvointialueen rahoitus

Toiminta, joka näkyy asiakkaille ja potilaille, ei tule muuttumaan merkittävästi, kun toiminta alkaa itsehallinnollisena hyvinvointialueena. Toiminnan rahoitus kuitenkin muuttuu eli itsehallinnollisen hyvinvointialueen rahoitus tulee valtiolta, kun kuntayhtymän toiminnan rahoittavat jäsenkunnat vuoden 2022 ajan. Pitkällä aikavälillä oleellisin vaikutus kuntien toimintaan on se, että väestön ikääntymiseen ja sairastavuuteen liittyvät kustannukset ja niistä seuraavat kuntatalouteen kohdistuvat riskit siirtyvät pois yksittäisten kuntien vastuulta.

Lisää uudstuksen vaikutuksista kuntiin voit lukea sote-uudistuksen verkkosivuilta.

Vuodesta 2023 kunnille jää edelleen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtäviä. Hyvinvointialueen ja kuntien välinen yhteistyö on erityisen tärkeää sellaisissa tehtävissä, joissa esimerkiksi on yhteisiä asiakkaita. Tällaisia ovat esimerkiksi koulujen ja kouluterveydenhuollon yhteistyö sekä työllistymispalveluiden ja sosiaalihuollon palveluiden yhteistyö. Myös valmiusasioissa tehdään tiivistä yhteistyötä kuntien kanssa.

Pelastuslaitos

Pelastustoimi siirtyy osaksi hyvinvointialuetta. Uudistuksessa turvataan pelastustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen tiivis yhteistyö erityisesti ensihoitopalveluissa.

Palo- ja pelastustehtävät erilaisissa onnettomuustilanteissa sekä erilaiset neuvonta-, valvonta- ja ennaltaehkäisevät palvelut, jotka ovat lakisääteisiä, siirtyvät Pohjanmaan hyvinvointialueen vastuulle. Ensihoito on siirtynyt hyvinvointialueen vastuulle jo tammikuussa 2022.

Alueen asukkaiden näkökulmasta palvelut eivät muutu vuodenvaihteessa, eivätkä pelastuslaitoksella työskentelevien päivittäiset työtehtävät sinällään muutu.

Pietarsaaren, Luodon ja Kruunupyyn alueen pelastustoiminta siirtyy Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastuslaitokselta osaksi Pohjanmaan pelastuslaitosta, maakuntajaon mukaisesti.


Tero Mäki, pelastustoimen johtaja, Pohjanmaan pelastuslaitos (pj.)
Peter Dahlström, talousasiantuntija, Pohjanmaan pelastuslaitos
Krister Fogelberg, pelastuspäällikkö, Pohjanmaan pelastuslaitos
Jarmo Peltonen, aluepäällikkö, Pohjanmaan pelastuslaitos
Thomas Nyqvist, riskienhallintapäällikkö, Pohjanmaan pelastuslaitos
Jaakko Pukkinen, pelastusjohtaja, Keski-Pohjanmaan pelastuslaitos
Taneli Väyrynen, akuuttitoiminnan johtava lääkäri, Pohjanmaan hyvinvointialue
Suvi Einola, muutosjohtaja, Pohjanmaan hyvinvointialue (siht.)

Kruunupyy

Kruunupyyn sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut tuottaa tällä hetkellä Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite, mistä ne siirtyvät Pohjanmaan hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023. Kruunupyyn valmisteluryhmässä käsitellään hyvinvointialueen vastuulle siirtyvien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä.

Marina Kinnunen (ord.f./pj), Pohjanmaan hyvinvointialue
Malin Brännkärr, Kruunupyy
Åsa Rönnqvist Soite, kotihoito
Josefine Ådahl-Dahlnäs, Soite, asumispalvelut
Sonja Tallgård, Soite, vammaispalvelut/asuminen ja päivätoiminta
Leila Hagqvist, Soite, suun terveydenhoito
Anu Vähärautio, Soite, neuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
Marja Paananen, Soite, sosiaalipalvelut/aikuissos.työ
Minna Lönnbäck, Soite, sosiaalipalvelut/lastensuojelu, perhesosiaalityö
Veronica Joskitt, Soite, sosiaalipalvelut/vammaispalvelut
Carina Kainberg, Soite, vastaanottopalvelut
Malin Åminne, Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastuslaitos
Pia-Maria Sjöström, Pohjanmaan hyvinvointialue, lapset, nuoret ja perheet
Erkki Penttinen, pohjanmaan hyvinvointialue, työikäiset
Pia Vähäkangas, Pohjanmaan hyvinvointialue, ikäihmiset
Peter Nieminen, Pohjanmaan hyvinvointialue, lääketieteen resurssilinja
Marjo Orava, Pohjanmaan hyvinvointialue, hoitotyön resurssilinja
Carina Nåhls, Pohjanmaan hyvinvointialue, sosiaalityön resurssilinja
Tero Mäki, Pohjanmaan pelastuslaitos, pelastusjohtaja
Åsa Nyberg-Sundqvist, Pohjanmaan hyvinvointialue, alueellinen palvelupäällikkö,
pohjoinen alue
Petra Fager, Pohjanmaan hyvinvointialue, viestintä
Päivi Berg (sekr./siht), Pohjanmaan hyvinvointialue, hallinto

Erityishuolto


Erityishuollon toimijoiden, Eskoon ja Kårkullan, Pohjanmaan alueella tarjoamat sosiaalihuollon erityispalvelut liittyvät osaksi hyvinvointialueen omaa toimintaa.

Pohjanmaan hyvinvointialue tulee 1.1.2023 lähtien tuottamaan sosiaalihuollon erityispalveluita, kuten erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden asumispalveluita sekä osallisuutta tukevaa päivä- ja työtoimintaa sekä työhönvalmennusta.

Otto Ilmonen, kuntayhtymän johtaja Kårkulla
Otto Domars, toiminnanjohtaja Kårkulla
Kaija Metsänranta, kuntayhtymän johtaja Eskoo
Mikko Heiniluoma, palvelupäällikkö Eskoo
Erkki Penttinen, (pj) sektorijohtaja (työikäiset)
Annica Sundberg, toimialajohtaja (kuntoutus)
Liselotte Lund-Enholm, (siht.) Osaaamis-ja tukikeskuksen johtaja
Sofia Svartsjö, sosiaali- ja terveyskeskus
Kosti Hyvärinen, psykososiaalisten palvelut
Marjo Luomanen, asiakasjärjestön edustus
Anne Salovaara-Kero, kokemusasiantuntija
Mari-Anette Rönnlund, aluepäällikkö, Kårkulla
Ann-Catrine Vuolle, aluepäällikkö, Kårkulla
Pernilla Blomgren, henkilöstösihteeri, Kårkulla
Minna Näsman, talouspäällikkö, Kårkulla
Minna Mansikka-Aho, palveluesimies, Eskoo
Raija Sara, HR-asiantuntija, Eskoo
Marianne Kiukkonen, controller, Eskoo
Timo Hakala, kiinteistöpäällikkö, Eskoo