Siirry sisältöön
Yleinen

Jatkoa tavoitellaan Pohjanmaan Tulevaisuuden sote-keskus –hankkeessa

Pohjanmaan Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa on hankeaikana kuvattu perhekeskuksen toimintamalli sekä luotu palveluohjauksen ja IPC-menetelmän prosessikuvauksia. Ammattilaisia on täydennyskoulutettu muun muassa Lapset puheeksi ja IPC-menetelmiin.

Pohjanmaan Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa on hankeaikana kuvattu perhekeskuksen toimintamalli sekä luotu palveluohjauksen ja IPC-menetelmän prosessikuvauksia. Ammattilaisia on täydennyskoulutettu muun muassa Lapset puheeksi ja IPC-menetelmiin. Tavoitteena on laajentaa IPC menetelmää muihin väestöryhmiin. Ikäihmisille suunnatut kotikuntoutuksen ja elintapaohjauksen pilotit käynnistyvät alkuvuodesta 2022. Valtion täydennysrahoituksen avulla toimintaa pyritään edelleen laajentamaan. Tavoitteena on syventää kaikkia yllä mainittuja interventioita ja kasvattaa toimintaa.

Millaista hankkeessa työskentely on?

Hanke erottuu tavanomaisesta toiminnasta, koska resurssit on sidottu tiettyihin tehtäväkokonaisuuksiin. Hanketyössä toimitaan tietyn aikataulun ja määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti. Hankkeessa syntyy uudenlaista osaamista sekä tapoja toimia toisella tavalla.

Hankkeiden suosiota kuvaavissa tutkimuksissa nousee esiin niiden tehokkuus, joustavuus ja kyky avata toiminnan solmukohtia. Hankkeen tehokkuus perustuu suunnitelmallisuuteen ja määrittelyyn siitä, mitä ja miten tehdään, mitkä ovat kustannukset ja mikä on aikataulu.  Suunnitelmallisuus luo punaisen langan työskentelylle. Hankesuunnitelma on ohjaava työväline, joka antaa kehittämisprosessille taloudelliset ja sisällölliset raamit. Toimintaa raportoidaan säännöllisin väliajoin.

Hanketyössä kootaan yhteen monipuolista osaamista. Hankkeeseen osallistuvat ottavat erilaisia rooleja, kehittävät yhteisen kielen ja tavoitteen. Tämän vuoksi hanketyö on hyvä esimerkki siitä, miten voidaan rakentaa siltoja eri ammattikuntien, yksiköiden ja organisaatioiden välille. Hanke ei voi kuitenkaan toimia irrallisena muusta toiminnasta, vaan sen on kytkeydyttävä aktiivisesti nykyiseen toimintaympäristöön.

Ajankohtaista toimintaa Pohjanmaan Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa

Pohjanmaan Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kautta ollaan päästy kehittämään lasten, nuorten, perheiden ja ikäihmisten palveluja. Hankkeessa tähtäämme koko hyvinvointialueen kattavien toimintamallien luomiseen ja työtä tehdään yhdessä hyvinvointialueen kuntayhtymän kanssa.

Nykyisellä hankekaudella (09/2020–12/2022) on luotu pohjaa kehittämistyölle ja muun muassa täydennyskoulutettu organisaatiossamme ammattilaisia Lapset puheeksi- ja IPC -menetelmiin. Jatkokoulutuksien avulla pyritään saamaan alueelle myös IPC-menetelmäohjaajien verkosto. Hankkeessa ollaan kuvattu perhekeskuksen toimintamalli ja palveluohjauksen prosessikuvaukset.

Yhtenä kohderyhmänä ovat ikäihmiset, joilla ei ole aiempia palveluita. Ikäihmisille ollaan käynnistämässä kotikuntoutus -pilotti alkuvuodesta 2022 ja myöhemmin keväällä elintapaohjauksen interventio.

Hankkeessa on työstetty RAI arviointijärjestelmän ja MaPLe 15 palvelutarveluokituksen käsikirjoja. Tavoitteena on luoda toimivat mittarit koko alueen vanhuspalveluiden käyttöön. MAPLe mittaria voidaan käyttää arvioitaessa ikääntyneen asiakkaan palvelutarvetta ja tarpeiden perustella räätälöidään palvelut asiakkaalle sopivaksi. Näitä tuotteita pilotoidaan ja arvioidaan hankkeessa mahdollisuuksien mukaan.

Monialaista yhteistyötä on aloitettu kehittämään järjestämällä Hyvinvointikuntayhtymän esihenkilöille aiheesta seminaarisarja yhdessä Vaasan ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian kanssa.

Hankkeen laajennus kiikarissa

Pohjanmaan Tulevaisuuden sote-keskus hankkeelle haetaan laajennusta, koska olennaista on kehittää toimintaa innovatiivisella tavalla ja viedä toimintatapojen muutosta eteenpäin hyvinvointialueella. Prosessien onnistuminen vaatii aikaa, sillä interventioita, toimintamalleja ja käsikirjoja tulee myös testata ja arvioida. Välttämätöntä on saada esiteltyä tulokset sidosryhmille, jotta innovaatioita voidaan jatkossa hyödyntää itse toiminnassa.

Tämän pohjalta täydennyshakuanomus on toimitettu Sosiaali- ja terveysministeriölle. Anomus pohjautuu niihin prosesseihin, joita on jo aloitettu hankkeessa. Tarkoitus olisi jatkaa olemassa olevien osa-alueiden kehittämistä ja laajentaa uusiin osakokonaisuuksiin esimerkiksi seuraavien toimenpiteiden kautta:

  • IPC-menetelmää laajennetaan koskemaan kaikkia ikäryhmiä, jolla edistetään varhaista tukea
  • Sosiaali- ja terveyskeskuksissa parannetaan palveluiden saatavuutta vastaanottopalveluissa ja hammashuollossa sekä päihderiippuvuuksien varhaista tunnistamista
  • Perhekeskuksen alueellinen toimintamalli ja kohtaamispaikantoimintamalli otetaan käyttöön
  • Sähköinen perhekeskus pilotoidaan
  • Voimaperhe-interventio aloitetaan lastenneuvolassa.
  • Jalkautuvan tiimimallin avulla edistetään nuorten psykososiaalista hyvinvointia
  • Ilmaista ehkäisyä tarjotaan pilottina alle 25-vuotialle
  • Osallistutaan valtakunnalliseen tutkimusprojektiin, jossa työikäisten toimintakyvyn arviointiin otetaan käyttöön itsearviointimittari Whodas 2.0. Erityistä kiinnostusta kohdistetaan eläkeiän kynnyksellä oleviin henkilöihin.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkistaa tiedot hankkeiden täydennyshausta joulukuussa 2021, jolloin saadaan tieto siitä, saako hankkeen kehittämistyö jatkoa vuoden 2023 loppuun asti.

Yhteistyöllä eteenpäin! 

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen työntekijät