Siirry sisältöön
Yleinen

Muutto H-taloon tarjoaa mielenterveys- ja päihdehuollon potilaille uusia hoitomuotoja

Suuri osa Huutoniemen erikoissairaanhoidon yksiköistä muuttaa maaliskuun lopussa Vaasan keskussairaalan alueelle. Myös Vaasan seudun mielenterveys- ja päihdehuollon matalan kynnyksen palvelut siirtyvät H-taloon.

Huutoniemen sairaala-alueella olevat psykiatrian poliklinikat ja vuodeosastot siirtyvät H-ta­loon ennen pääsiäistä, viikoilla 12 ja 13. Samalla päättyy pitkä aikakausi sairaalahistoriassa.

Ylihoitaja Tanja Jaakola ja osastonhoitaja Sofia Storfors näkevät muuton kuitenkin en­nem­min­kin uutena alkuna kuin loppuna.

− Olemme valmistelleet muuttoa kauan. Uudet tilat tarjoavat paljon sellaisia mahdollisuuksia, joi­ta ei Huutoniemen sairaala-alueella ollut, he sanovat.

Vaasan mielenterveys- ja päihdehuollon avohoitopalvelut muuttavat kokonaisuudessaan H‑taloon. Sinne sijoitetaan myös osa psykososiaalisen kuntoutuksen ja palveluohjauksen pal­veluista, jotka on suunnattu pitkäaikaiseen psyykkiseen sairauteen sairastuneille hen­ki­löil­le.

Myös Laihian, Mustasaaren ja Vöyrin asukkaiden päihdehuollon palvelut ovat jatkossa H‑talossa, kun taas mielenterveyspalvelut tarjotaan kunnissa. Psykososiaalisten keskusten toi­minta pohjoisella ja eteläisellä alueella jatkuu entiseen tapaan. Nykyisiin tiloihinsa jäävät myös nuorisoasemat Klaara ja Fiilis.

Raikkaat ja tarkoituksenmukaiset tilat

H-talossa on 62 vuodepaikkaa mielenterveys- ja päihdehuollon potilaille. Kaikille osas­to­hoi­toa saaville on oma huone ja wc. Seitsemännessä ja kahdeksannessa kerroksessa si­jait­se­vis­sa uusissa tiloissa on muutenkin useita parannuksia entisiin tiloihin verrattuna.

Esimerkkinä siitä on aikuisosastojen yhteydessä sijaitseva hiljainen huone. Huoneessa on eri­laisia aistia stimuloivia apuvälineitä, kuten rentoutustuoli, valonsäädin, rentouttavaa musiik­­kia tai luonnonääniä ja erilaisia peittoja.

Sofia Storfors ja Tanja Jaakola ihailevat luontoaiheista kuvaa tutkimus- ja kuntoutusosastolla H-talon seitsemännessä kerroksessa.

Potilaiden käytössä on myös toimintahuone, jossa on muun muassa crosstrainer, kun­to­pyö­rä ja soutulaite. Yhtä seinää peittää näyttö, jolla on mahdollista pelata kehon liikkeillä oh­jat­ta­via tietokonepelejä – jos pelaaja nostaa kätensä, myös pelihahmo nostaa käden. Lisäksi ai­kai­sem­paa useam­milla potilailla on mahdollisuus saada raitista ilmaa vuodeosastojen terassien an­­­sios­ta. Osa potilaista voi myös käydä kävelyllä lähiympäristössä.

Tanja Jaakola toivoo, että muutto Hietalahden sairaala-alueelle auttaa hälventämään mie­len­­ter­veys- ja päihdeongelmiin liittyvää leimaa.

− Muuton jälkeen useat hoitopalvelut ovat lähempänä ja asiakkaat saavat tarvitsemansa avun no­peammin, Jaakola huomauttaa.  

Matala kynnys peruspalveluihin ja erikoissairaanhoitoon

Psykiatrian poliklinikka ja psykososiaalisen keskuksen toimipaikka Vaasassa muuttavat H-ta­lon kolmanteen kerrokseen. Keskus tarjoaa mielenterveys- ja päihdeongelmiin sekä eri­lai­siin riippuvuuksiin liittyviä sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluja. Myös katkaisu- ja sel­viä­­mishoito sekä terveysneuvontapiste Tipsi ja korvaushoito sijaitsevat vastaisuudessa H-ta­lossa. Psykiatrian päivystys on sen sijaan yhteispäivystyksen yhteydessä Y-talossa.

Tan­ja Jaakola pitää positiivisena sitä, että aikaisemmin eri puolilla kaupunkia hajallaan olleet pal­­velut kootaan yhteen paikkaan. Hän sanoo, että riippuvuushoidon ja psykiatrisen hoidon pa­rempaan integrointiin on pyritty jo pitkään.

Päihdepsykiatrian osasto koostuu kahdesta eri moduulista. Toisessa mo­­duulissa tarjotaan katkaisu- ja selviämishoitoa ja toisessa hoidetaan potilaita, joilla on se­kä mielenterveys- että päihdeongelmia.

−  Muutos merkitsee saumattomampaa hoitoa monille potilaille, Jaakola sanoo.

Hän tähdentää, että kaikkeen psyykkiseen oireiluun ei tarvita erikoissairaanhoitoa. Välitöntä kes­­kus­teluapua tarvitsevat voivat ottaa yhteyden psykososiaaliseen keskukseen, johonkin nuo­­ri­so­asemista tai psykiatrian päivystävään sairaanhoitajaan yhteispäivystyksen kautta. Myös etä­vastaanottopalvelut ovat kehitteillä.

− Kynnys peruspalveluihin pidetään matalana myös jatkossa.

Eri osapuolet ovat saaneet kommentoida

Yhteensä H-talossa työskentelee psykososiaalisten palvelujen parissa noin 180 henkilöä eri am­mattinimikkeillä. He ovat saaneet esittää ajatuksiaan tulevista palveluista muun muassa. eri work­sho­peissa. Potilaat ja omaiset ovat saaneet ilmaista toiveitaan kyselyjen kautta, ja myös kol­matta sektoria ja kokemusasiantuntijoita on konsultoitu.    

− Lähtökohtana on ollut, että vanhoja käytäntöjä ei siirretä sellaisinaan H-taloon, elleivät ne ole tarkoituksenmukaisia, Jaakola sanoo.

Samalla suuri osa hoidosta toimii kuitenkin entiseen tapaan sisältäen lääkärikäyntejä, ryh­mä­­kes­­kusteluja, verkostotapaamisia ja tutun henkilöstön, joka huolehtii potilaista. Kaikista pro­­ses­­seista on tehty riskianalyysi, jossa on pyritty tunnistamaan mahdolliset haasteet, joita H-ta­­loon muutto tuo mukanaan.

− Aika on kypsä jollekin uudelle.

osastonhoitaja Sofia Storfors

Useat potilaat ilmoittivat kyselyvastauksissaan jäävänsä kaipaamaan Huutoniemen rau­hal­lista ym­­pä­ris­töä, mutta Sofia Storforsin mukaan muutto ei ole aiheuttanut merkittävää huolta osas­­­toilla. Yk­si huomioon otettu toive ovat omat potilashuoneet, joissa on enemmän yk­si­tyi­syyt­­tä.

Storfors itse odottaa innokkaana muuttoa uusiin, terveisiin ja raikkaisiin tiloihin.

− Olemme pyrkineet löytämään hyvässä yhteistyössä ratkaisuja parhaan mahdollisen hoidon tar­­joamiseksi potilaille. Aika on kypsä jollekin uudelle.

Tällä hetkellä Pohjanmaan hyvinvointialueella tarjotaan psykiatrian sekä mie­len­ter­veys-­ ja päih­­dehuollon palveluja psykososiaalisissa keskuksissa, terveysasemilla ja eri­kois­sai­raan­hoi­­dossa Huutoniemen sairaala-alueella. Lisäksi lapsille ja nuorille sekä päi­h­de­­riippuvaisille on erillisiä hoitojärjestelyjä.

Nämä palvelut muuttavat H-taloon:

H 8:

Lastenpsykiatrian osasto 28.3.

Nuorisopsykiatrian osasto 28.3.

Akuuttipsykiatrian osasto 28.3.

H 7:

Päihdepsykiatrian osasto 28.3.

Tutkimus- ja kuntoutusosasto 28.3.

H 3:

Psykiatrian poliklinikka 22.3.

Psykososiaalinen keskus, Vaasan toimipaikka 21.3.

Psykososiaalisen kuntoutuksen avohoito ja palveluohjaus 21.3.

H 0:

Psykososiaalinen keskus, keskinen alue: korvaushoito 23.3. ja terveysneuvontapiste TIPSI 27.3.

Nämä palvelut eivät muuta H-taloon:

Nuorisoasema Klaara

Nuorisopsykiatrian poliklinikka

Lastenpsykiatrian poliklinikka

Psykososiaalisia palveluja muilla paikkakunnilla tarjoavat yksiköt