Siirry sisältöön

Vaarallinen aine on aine tai esine, joka

 • räjähdyksen
 • palon
 • säteilyn
 • myrkyllisyyden
 • syövyttävyyden

tai muun ominaisuutensa vuoksi aiheuttaa vahinkoa ihmiselle, ympäristölle tai omaisuudelle.

Kemikaalien luokitus löytyy käyttöturvallisuustiedotteista tai kemikaalipakkausten etiketeistä. Käyttöturvallisuustiedotteissa on myös muita hyödyllisiä ainetta koskevia tietoja, kuten kuvaus vaarallisista ominaisuuksista, ensiapuohjeet, ohjeet tulipalon varalta, käsittelyä ja varastointia koskevia ohjeita jne.

Pelastusviranomaiselle kuuluvat tehtävät:

 • johtovastuu vaarallisten aineiden onnettomuuksissa
 • kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonta.

Kemikaalivalvonta

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)  sekä lain muuttamisesta (358/2015) määrittelee vaarallisten aineiden käsittelyn ja varastoinnin periaatteet sekä siihen liittyvän valvonnan. Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta sisältää vaarallisia kemikaaleja ja räjähteitä sekä niiden valmistusta, maahantuontia, käyttöä, siirtoa, kauppaa, luovuttamista, hallussapitoa, varastointia, säilytystä ja hävittämistä koskevat säännökset. Lisäksi laki sisältää vaarallisten kemikaalien käsittelyssä käytettäviä laitteita sekä laitteistojen asennusta ja huoltoa koskevat säännökset. 

Pelastusviranomainen on määrätty toimimaan valvontaviranomaisena:

 • vaarallisten kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia,
 • nestekaasun vähäistä teollisista käsittelyä ja varastointia,
 • maakaasua,
 • öljylämmityslaitteistojen asennusta, maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusta ja
 • räjähteiden kauppaa ja varastointia koskevissa asioissa.

Pelastusviranomaisen tehtävänä on osaltaan valvoa edellä mainittujen säädösten perusteella, että vaarallisten aineiden käyttö ja varastointi on alueen ihmisten, ympäristön ja omaisuuden kannalta turvallista.