Siirry sisältöön

Kemikaalien teollinen käsittely

Yleistä

Vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi jaetaan vaarallisten kemikaalien määrän ja vaarallisuuden mukaan vähäiseen ja laajamittaiseen teolliseen käsittelyyn ja varastointiin. Vähäistä toimintaa valvoo pelastusviranomainen ja laajamittaista Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES). Viranomainen määräytyy kemikaalien määrän ja vaarallisuuden perusteella.

Vaarallisen kemikaalin vähäisestä teollisesta käsittelystä tai varastoinnista tulee tehdä ilmoitus pelastusviranomaiselle, joka käsittelee ilmoituksen ja tarkastaa laitoksen.

Tuotantolaitoksen sijoituspaikka

Tuotantolaitoksen sijoituksessa tulee ottaa huomioon laitosta ympäröivät kohteet, jotka voivat mahdollisen onnettomuuden seurauksena joutua vaaraan, sekä kohteet, joista voi aiheutua lisävaaraa laitoksen toiminnalle. Ilman erityistä, perusteltua syytä kemikaalikohdetta ei saa sijoittaa tärkeälle tai muulle vedenhankintaan soveltuvalle pohjavesialueelle. Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (856/2012)

Ilmoitukset

Ilmoitus tehdään uusista tuotantolaitoksista ja olemassa oleviin laitoksiin tehtävistä merkittävistä muutoksista (esim. uusi tuotantolinja, kemikaalimäärien kasvu, jne). Ilmoituksesta on selvitettävä tuotantolaitoksessa käsiteltävien ja varastoitavien vaarallisten kemikaalien suurimmat määrät. Ilmoitukseen on liitettävä selvitys toimintaan liittyvistä vaaroista ja onnettomuuksien mahdollisuuksista. Lisäksi tulee antaa selvitys palontorjunnan järjestelyistä, vuodon hallinnasta ja muista onnettomuuksien varalle suunnitelluista toimenpiteistä.

Ilmoituksen käsittely

Pelastusviranomainen antaa ilmoituksen johdosta päätöksen, jossa on annettu toimintaa koskevat ehdot. Tuotantolaitos tarkastetaan kolmen kuukauden kuluessa toiminnan aloittamisesta. Kemikaalien turvallista käsittelyä valvotaan tämän jälkeen palotarkastuksilla.

Onnettomuuksista ilmoittaminen

Jos vähäistä toimintaa harjoittavalla tuotantolaitoksella sattuu onnettomuus, siitä tulee ilmoittaa pelastusviranomaiselle, joka ilmoittaa siitä edelleen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES:lle. Näissä ilmoituksissa on tarkoituksena onnettomuustapahtumien lisäksi selvittää syitä onnettomuuteen ja keinoja vastaavien tapahtumien estämiseksi.