Siirry sisältöön

Avotulella tarkoitetaan

  • kulottamista, ts. maa- tai metsäalueella olevan palamiskelpoisen kasvillisuuden hävittämistä polttamalla
  • rajattuun paikkaan (kasa, kokko tmv.) kerätyn palamiskelpoisen materiaalin polttamista avoimesti
  • nuotiota.

Kulotuksen suorittajan tulee ilmoittaa kulotuksesta ennakolta päivystävälle pelastusviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä myös siinä tapauksessa, jos muu polttaminen on niin mittavaa, että ulkopuoliset voivat erehtyä luulemaan sitä valvomattomaksi paloksi tai jos savunmuodostus on suurta.

Mittavaa toimintaa ovat esimerkiksi pitkään palavat usean kuutiometrin kokoiset risu-, kanto-, olki-, tms. kasat. Ilmoitukset suunnitellusta poltosta tai kulotuksesta tehdään nettilomakkeella tai puhelimitse päivystävälle pelastusviranomaiselle. Ilmoituksessa on mainittava tapahtumapaikan osoite, vastuuhenkilö, puhelinnumero tapahtumapaikalle (jos eri kuin vastuuhenkilöllä) ja polton arvioitu kesto.

Pääsiäiskokoista ja muista tavanomaisista vuodenaikaan liittyvistä perinnetulista ilmoitusvelvollisuus on ainoastaan, mikäli tapahtumalta edellytetään pelastussuunnitelma. Huomioi myös Pohjanmaan pelastuslaitoksen Yleisötilaisuudet -ohjeistus. Mittavaa toimintaa eivät ole rakennusten piha-alueilta kerättyjen oksien tai lehtien pienimuotoinen polttaminen ja pienet kokot.

  1. Jätelaki kieltää jätteiden polttamisen. Varmista sallitaanko asianomaisen kunnan ympäristö- ja jätehuolto-määräyksissä risujen ja muun puhtaan puutavaran tai vastaavan avopoltto. Useat kunnat kieltävät jätteiden lisäksi risujen ja muun puhtaan puutavaran avopolton taajaan asutuilla sekä kaava-alueilla.
  2. Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää Ilmatieteen laitoksen antaman metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana tai jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Tarkista voimassaolevat metsä- ja ruohikkopalovaroitukset ennen polttoa.
  3. Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman maanomistajan lupaa.
  4. Valitse paikka avotulen teolle huolellisesti. Huomioi vallitsevat tuuliolosuhteet. Huolehdi, ettei tuli pääse ryöstäytymään ympäristöön, eikä savu aiheuta haittaa naapureille tai muulle ympäristölle.
  5. Ennen sytyttämistä on paikalla oltava riittävästi henkilöitä ja alkusammutuskalustoa. Käyttökelpoisia alkusammutusvälineitä ovat esimerkiksi vesiletku, vesitynnyri, ämpärit, kastelukannu, hosa ja lapio. Avotulentekopaikan ympäristö on hyvä kastella ennen sytyttämistä.
  6. Polttoa on valvottava jatkuvasti.

Polttamisen tai kulottamisen jälkeen on huolehdittava siitä, että tuli sammutetaan huolella. Tarvittaessa on järjestettävä jälkivartiointi.

Sytyttäjä vastaa avotulen teosta mahdollisesti aiheutuneista vahingoista

Siirry sähköiseen tulentekoilmoitukseen.

Päivystävä palomestari (joka päivä 24h)
Päivystävä palomestari vastaa pelastustoiminnan tilannekuvasta, valmiudesta ja johtamisesta sekä toimii yhteyshenkilönä pelastustoimintaan liittyvissä päivittäisissä asioissa.