Siirry sisältöön

Automaattinen paloilmoitin on laitteisto, joka antaa automaattisesti ja välittömästi ilmoituksen alkavasta palosta tai laitteiston toimintavalmiutta vaarantavista vioista sekä paikallisesti että hätäkeskukseen.

Pelastuslain (379/2011 96§) mukaan alueen pelastustoimi voi periä maksun tehtävästä, jonka on aiheuttanut hätäkeskukseen liitetyn paloilmoittimen toistuva erheellinen toiminta.

Erheellisellä paloilmoitinhälytyksellä tarkoitetaan automaattisen paloilmoittimen hätäkeskukselle välittämää ilmoitusta, joka ei ole johtanut pelastuslaitoksen sammutus- tai pelastustoimiin. Erheellisiä paloilmoituksia aiheuttavat muun muassa huolimattomuus kiinteistön korjaus- ja huoltotöissä, muu savu, pöly tai kosteus, tupakointi tai ruuan valmistus sekä laiteviat.

Maksun periminen

Lasku lähetetään, jos kiinteistöstä tulee kolme erheellistä paloilmoitusta viimeisen 12 kk aikana. Perittävän maksun suuruus on määritetty aiheutuneiden kokonaiskustannusten mukaisesti ja se on Pohjanmaan pelastuslaitoksen pelastustoimialueella 698,50 € Alv 0%.

Maksu voidaan periä kohteen omistajalta, haltijalta tai toiminnanharjoittajalta. Pohjanmaan pelastuslaitos seuraa kohteen paloilmoitinhälytyksiä ja tarvittaessa puuttuu niihin ylimääräisillä palotarkastuksilla. Tarvittaessa käytetään hallinnollisia pakkotoimia laitteiston kuntoon saattamiseksi.

Laskutettavien hälytysten syitä ovat:

 • Huolimattomuus kiinteistön korjaus-, asennus- tai huoltotyössä (esimerkiksi rakennustöistä aiheutuva pöly, tulityöt)
 • Ajoneuvon pakokaasu
 • Tupakointi
 • Muu savu tai pöly kiinteistössä
 • Kosteus tai vesi
 • Korkea tilapäinen lämpötila
 • Ilmaisinvika paloilmoitin- tai sammutuslaitteistossa
 • Keskuslaitteen vika
 • Sprinklerin rikkoontuminen tai sammutuslaitteiston erheellinen toiminta
 • Vesijohtoverkoston aiheuttama paineisku
 • Sprinkleriputkiston vuoto tai jäätyminen
 • Erehdys tai väärä käyttö
 • Huolimattomuus tulitöissä
 • Teholähdevika
 • Isku ilmaisimeen
 • Hätäkeskuksen välittämä laitevian tarkistustehtävä
 • Paloilmoittimen reagoiminen tavanomaiseen ruoan valmistukseen
 • Muut syyt, jotka johtuvat kiinteistön tai sen käyttäjien toiminnasta ja huolimattomuudesta (esimerkiksi ennenaikainen paloilmoittimen kuittaaminen niin, ettei syytä saada enää selville)
 • Tuntematon syy

 Kirjallisen korjauskehotuksen ja laskutuksen ulkopuolelle jäävät seuraavat paloilmoitinhälytysten syyt:

 • Rakennuspalo, maastopalo, liikennevälinepalo, muu tulipalo
 • Ensivastetehtävä, ihmisen pelastaminen tai muu hätätilanne, jossa on painettu paloilmoitinpainiketta
 • Rakennuspalovaara (pois lukien ruuan valmistus)
 • Räjähdys/räjähdysvaara ja sortuma/sortumavaara
 • Vaarallisten aineiden aiheuttama onnettomuus
 • Ylijännite tai suuritaajuinen häiriö
 • Salaman aiheuttama ylijännite tai vaurio

Esimerkiksi rakennuksen läheisyydessä tapahtuvasta maasto- tai autopalosta aiheutuneesta paloilmoitinhälytyksestä ei lähetetä korjauskehotusta tai laskua. Tarvittaessa ohjeeseen voidaan soveltaa harkinnanvaraisuutta.

Kiinteistön edustajalla on oikeus tehdä lähetetystä laskusta ja korjauskehotuksesta oikaisuvaatimus. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.  Laskua ei katsota aiheettomaksi, vaikka kiinteistössä on yritetty tehdä korjaavia toimenpiteitä, mutta erheelliset paloilmoitinhälytykset silti toistuvat.

Päivystävä palomestari (joka päivä 24h)
Päivystävä palomestari vastaa pelastustoiminnan tilannekuvasta, valmiudesta ja johtamisesta sekä toimii yhteyshenkilönä pelastustoimintaan liittyvissä päivittäisissä asioissa.