Siirry sisältöön

Pelastuslaitoksella on pelastuslakiin (379/2011) perustuva velvoite laatia yhdessä alueen kuntien ja alueella toimivien vesihuoltolaitosten kanssa sammutusvesisuunnitelma. Suunnitelma on laadittava siten, että sammutusveden hankinta ja toimittaminen vastaavat pelastustoimen palvelutasopäätöksessä määriteltyjä onnettomuusuhkia.

Sammutusvesisuunnitelmassa esitetään olemassa olevat resurssit sammutusveden toimittamiseen pelastuslaitoksen toiminta-alueella sekä siihen liittyvät kehitystarpeet. Suunnitelmassa tarkastellaan olemassa olevaa vesijohtoverkostoa ja niiden vedentuottokapasiteettia sammutusveden hankinnan näkökulmasta, mutta myös kehittämismahdollisuuksia ja kuntien toimintoja sammutusveden saannin turvaamiseksi. Lisäksi suunnitelmassa huomioidaan sammutusjäteveden aiheuttamat uhat ympäristölle ja paikallisille jätevedenpuhdistamoille.

Sammutusvesisuunnitelmassa esitellään eri toimijoiden vastuiden ja roolien lisäksi Pohjanmaan pelastuslaitoksen, kuntien sekä kuntien alueella toimivien vesihuoltolaitosten toiminnan järjestelyt. Kuntien alueella toimivista vesiosuuskunnista on huomioitu vain sellaiset vesiosuuskunnat, jotka voivat toimittaa alueellaan sammutusvettä pelastuslaitoksen tarpeisiin. Suunnitelmassa on katsottu tarpeen tuoda esiin myös pelastustoimintaan ja vesihuoltoon liittyvä suunnittelu ja varautuminen. Osittain sammutusvesisuunnitelma tukeutuu myös pelastuslaitoksen, vesihuoltolaitosten sekä kuntien varautumissuunnitelmiin.

Sammutusvesisuunnitelma on laadittu Suomen Kuntaliiton julkaiseman sammutusvesisuunnitelman laadintaoppaan mukaisesti.

vt pelastuspäällikkö Dan Gref
dan.gref(at)ovph.fi
040 837 3685