Siirry sisältöön

Sosiaalisen luoton tarkoitus

Sosiaalinen luototus on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille henkilöille / perheille, joilla ei ole mahdollisuutta saada muuta luottoa esimerkiksi luottohäiriömerkinnän tai puuttuvien vakuuksien vuoksi. Sosiaalisen luoton myöntämisen edellytyksenä on, että luoton hakijalla on riittävästi ja jatkuvasti maksuvaraa luoton takaisinmaksua varten. Pysyväisluonteisena tulolähteenä voidaan pitää esimerkiksi ansiotuloa tai eläkettä. Sosiaalista luottoa voidaan edellytysten täyttyessä myöntää Pohjanmaan hyvinvointialueen luototuksen rahaston varojen sallimissa rajoissa.

Sosiaalihuollon myöntämällä luotolla pyritään ehkäisemään henkilön tai perheen taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistämään itsenäistä suoriutumista. Luototuksessa noudatetaan sosiaalisesta luototuksesta annettua lakia (1133/2002). Ennen sosiaalisen luoton myöntämistä luoton saajalle tulee antaa kirjallisena tiedot hyvinvointialueen määrittelemistä sosiaalisen luoton myöntämisen perusteista.

Sosiaalisen luoton perusteet

Sosiaalista luottoa voidaan myöntää erilaisia tarkoituksia varten, mikäli arvioidaan, että luottoa myöntämällä voidaan ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista ja / tai edistää henkilön / perheen itsenäistä suoriutumista. Perusteena luoton myöntämiselle voi olla esimerkiksi talouden hallintaan saattaminen, velkakierteen katkaiseminen, asumisen turvaaminen, sosiaalisen kriisin ylittäminen tai muu hakijan itsenäiseen selviytymiseen vaikuttava asia, kuten vakuuksien puuttuminen tai maksuhäiriömerkintä. Perusteltu syy myöntää sosiaalista luottoa voi olla myös kuntoutumisen tai työllistymisen edistäminen. Joissain tapauksissa luottoa voidaan myöntää myös kodin hankintoihin.

Pohjanmaan hyvionvointialue voi myöntää sosiaalista luottoa 1000 € – 15.000 €. Hakemuksen käsittelyaika (3kk) alkaa kun hakemus ja kaikki selvitykset on saatu.

Sosiaalisen luoton myöntämisen esteet

Sosiaalista luottoa ei voida myöntää säännöllisesti toimeentulotukea saaville tai päätoimisesti opiskeleville henkilöille. Opiskelijan ensisijaisia tuloja ovat opintoraha ja valtion takaama opintolaina. Sosiaalista luottoa voidaan harkinnan perusteella kuitenkin myöntää sellaisille opiskelijoille, joiden opintolainan saaminen edellyttää entisten vähäisten velkojen maksamista. Luottoa ei yleensä myönnetä myöskään yritystoimintaan, eikä henkilölle, jolla on voimassa oleva yksityishenkilön velkajärjestelyn maksuohjelma.

Sosiaalisen luoton myöntämisen yleinen este on maksuvaran puuttuminen. Tämän lisäksi esteenä voi olla myös esimerkiksi jokin seuraavista:

  • Hakijalla on maksuvaransa suuruuden perusteella saada kohtuuehtoisen luoton normaaleilta luottomarkkinoilta.
  • Katsotaan, että hakija voi kohtuullisessa ajassa säästää tarvitsemansa luoton määrän.
  • On perusteltua syytä olettaa, että maksuvarastaan huolimatta hakija ei suoriutuisi luoton takaisinmaksusta.
  • Hakijalle jäisi sosiaalisen luoton myöntämisestä huolimatta järjestelemättömiä luottoja  ja/tai velkoja.
  • Yksityishenkilön velkajärjestelyssä oleva hakija velkaantuisi lisää ilman suostumusta velkojilta. 

Soita mielellään tiedustelunumeroon ennen hakemuksen jättämistä.

Yhteystiedot

Vaasan aikuissosiaalityön Korsholmanpuistikko 44, 65100 Vaasa

Tiedustelut: ma-ke-pe klo. 10-11 puh. 040 549 6738