Siirry sisältöön
Kehittäminen

Pohjanmaalla löytyy tahtoa yhteiseen osallisuustyöhön

Pohjanmaalla toivotaan osallisuustyöhön vakiintuneita rakenteita. Etenkin yhteistyötä järjestösektorin kanssa pidetään tärkeänä. Edellytyksenä yhteistyölle on yhteinen ymmärrys siitä, mitä osallisuus ja osallistaminen tarkoittavat. Muun muassa näitä asioita nousi esiin Pohjanmaalla tehdyssä osallisuuden nykytilan selvityksessä. Selvitys on osa Sitra Lab 4 -muutosohjelmaa, jossa Pohjanmaalta on mukana Pohjanmaan hyvinvointialue, Pohjanmaan liitto ja Pohjanmaan Yhdistykset ry.

Selvitys osoitti, että asukkailla on mahdollisuus osallistua erityisesti lakisääteisten vaikuttamistoimielinten, kuten eri neuvostojen kautta. Myös vapaamuotoisempia osallistumistapoja järjestetään, kuten kuntalaistapaamisia ja -keskusteluja. Konkreettisia vaikutus- ja osallistumistapoja tulisi kuitenkin lisätä. Eniten Pohjanmaalla osallisuuden parissa työskentelevät henkilöt haluaisivat kehittää asukkaiden osallistumistavoista seuraavia: 

  • Vaikuttaminen yhdistysten ja järjestöjen kautta  
  • Kumppanuuspöydät  
  • Osallistuminen keskustelu- ja kuulemistilaisuuksiin  

Organisaatiosta riippumatta vastaukset olivat hyvin yhteneviä, mikä osoittaa, että Pohjanmaalla halutaan edistää samansuuntaisia asioita eri organisaatioiden toimesta. Kuntien vastauksissa korostui muita organisaatioita enemmän halu kehittää osallistuvaa budjetointia sekä asukas- ja käyttäjäkyselyihin osallistumista.  

Haastatteluissa nousi myös esille se, että yhteistyötä toivotaan ja tarvitaan useamman organisaation kesken. Hyvää yhteistyötä tehdään jo nyt, mutta usein kahden organisaation välillä. Tarvitaan selkeä ja sopimuksellinen yhteistyörakenne, joka sisältää sovitut koordinointivastuut, selkeät roolit ja yhteiset tavoitteet osallistamiselle. 

– On hienoa kuulla, että alueen toimijoilla on saman suuntaiset ajatukset toiminnan kehittämistä ajatellen. Olemme tunnistaneet, että yhteisen tahtotilan löytäminen on yksi keskeisin edellytys, jotta pystymme tekemään tuloksellista yhteistyötä, ja se toimijoilta näyttää löytyvän, kertoo asiakaspalvelupäällikkö Sari West, joka on yksi Pohjanmaan hyvinvointialueen edustajista. 

Asukkaiden ja viranomaisten toiveissa eroja 

Sitran selvityksessä Demokraattiset osallistumismahdollisuudet Suomessa nousi esiin, että kuntalaiset toivoisivat enemmän digitaalisia vaikuttamismuotoja, mutta viranomaiset kasvokkain vaikuttamista. Myös Pohjanmaalla saatiin samansuuntaisia tuloksia tehdyn nykytilakartoituksen perusteella. Haastatteluun vastanneet haluaisivat kehittää kasvokkain tapahtuvia vaikuttamisen muotoja digitaalisten muotojen sijaan, vaikka juuri niitä asukkaat kaipaisivat.  

– Perinteinen, kasvokkain tapahtuva osallistaminen näyttää edelleen olevan vahvassa suosiossa Pohjanmaalla viranomaisten puolelta. Uusia osallistumisen tapoja kehittäessä olisi kuitenkin tärkeää huomioida, ettei näin välttämättä saada asukkaita liikkeelle. Ihmiset haluavat helppoja tapoja osallistua ja vaikuttaa – vaikka kotisohvalta käsin, West kertoo. 

Osana Sitran muutosohjelmaa Sitra Lab 4 – kunnallisen osallistumisen uudet tavat, teetettiin Pohjanmaalla nykytilan kuvaus osallisuuden toteutumisesta alueella. Kiinnostuksen kohteena oli erityisesti selvittää, miten asukkaita osallistetaan eri organisaatioiden toimesta, miten asukkaiden osallisuutta haluttaisiin kehittää sekä nähdäänkö asukkaiden osallistamiselle eri organisaatioiden välisenä yhteistyönä tarve. Selvitys toteutettiin haastattelemalla alueen eri organisaatioiden edustajia, joiden työ kytkeytyy joltain osin osallisuuteen. Haastatteluun osallistui yhteensä 40 henkilöä. Selvityksen toteutti ProfiMentor Oy.