Siirry sisältöön
Yleinen

Pohjanmaan hyvinvointialueen laatutyössä tavoitellaan Pohjoismaiden huippua

Kuvituskuva
Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus käsitteli laaturaporttia, ensi vuoden toiminnansuunnittelu- ja talousarviotyön painopistealueita sekä hyväksyi tilinpäätökset.

Maanantain kokouksessa käsiteltiin vuoden 2022 laaturaporttia, joka on kooste laadun ja turvallisuuden seurannasta ja toimii pohjana kehittämistyölle. Viime vuonna hyvinvointialueella otettiin käyttöön monia menettelytapoja etenkin turvallisuuden varmistamiseksi.

– Koko organisaatiossa otettiin viime vuonna käyttöön muun muassa yhteinen vaaratilanteiden ilmoitusjärjestelmä. Tämän johdosta saamme alueelta nyt paljon kattavammin tietoa esimerkiksi turvallisuusasioista, kertoo Pohjanmaan hyvinvointialueen laatujohtaja Mari Plukka.

Kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian mukaista kehittämistyötä on Pohjanmaan hyvinvointialueella tehty aktiivisesti. Tavoitteena onkin jatkossa olla laadussa ja turvallisuudessa Pohjoismaisten huippujen joukossa. Pohjanmaan hyvinvointialueen laadunhallinnan työlle on myös myönnetty laaduntunnustus SHQS-laatuohjelmasta.

– Asiakkaiden antama palaute hoidosta ja palvelusta vuonna 2022 oli pääosin hyvää. Tilanteissa, joissa hoidossa tai palvelussa on ollut haasteita, ovat sosiaali- ja potilasasiamiehet antaneet asiakkaille neuvontaa ja ohjausta, Plukka jatkaa.

Miten Pohjanmaa voi?

Aluehallitus käsitteli kokouksessaan myös alueellista hyvinvointikertomusta siitä, miten Pohjanmaalla voidaan lasten ja nuorten, työikäisten aikuisten ja ikäihmisten näkökulmasta. Analyysin tulosten perusteella hallitus päättiseuraavan vuoden toiminnansuunnittelu- ja talousarviotyön painopistealueista.

Vuonna 2024 painotetaan toimenpiteitä, jotka vahvistavat asiakkaiden kykyä ottaa vastuuta omasta hyvinvoinnistaan ja terveydestään ja vähentävät sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta. Myös panostukset, jotka vähentävät väestöryhmien välisiä terveys-, hyvinvointi- ja elintapaeroja, ovat tärkeässä osassa.

– Tärkeitä painopisteitä ensi vuodelle ovat panostukset lasten ja nuorten ehkäiseviin palveluihin ja peruspalveluihin sekä toimenpiteet, jotka parantavat lasten ja nuorten psykososiaalisten palvelujen saavutettavuutta, kertoo Pia-Maria Sjöström, lasten, nuorten ja perheiden sektorijohtaja.

Työikäisten painopisteiksi nostettiin muun muassa kansansairauksiin liittyviin ongelmiin vaikuttaminen, työ- ja toimintakyvyn edistäminen ja nuorten aikuisten työssä jaksamiseen liittyviin ongelmiin vaikuttaminen. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen matalan kynnyksen palvelumuotoja kehitetään. Myös yhteistyö alueen kuntien kanssa työllistämistä ja kotoutumista tukevissa toiminnoissa nähtiin tärkeänä.

Pohjanmaan ikäihmiset ovat terveempiä verrattuna koko maan väestöön, mutta palveluja käytetään hieman enemmän kuin muualla.

– Ennaltaehkäiseviä ja matalan kynnyksen palveluita lisätään, joilla tuetaan ikäihmisten liikkumiskykyä, terveellisiä elämäntapoja ja omahoidon taitoja. Helppo yhteydenotto palveluihin on tärkeää ikäihmiselle, kuten myös kuntoutumisen tuki niissä tilanteissa, kun toimintakyky on laskenut esimerkiksi sairaalasta kotiutumisen jälkeen, ikäihmiset sektorin johtaja Pia Vähäkangas kertoo kehityskohteista.

Tilinpäätökset hyväksyttiin

Aluehallitus hyväksyi Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätöksen. Hyvinvointialueen tulos on 547 010,68 euroa alijäämäinen sen jälkeen, kun jäsenkunnille on jaettu alennuksena vastaava summa niiden vuoden aikana käyttämien palvelujen perusteella.

Vuonna 2022 hyvinvointialueen palveluiden kustannukset olivat neljä prosenttia suuremmat kuin oli budjetoitu.

– Hyvinvointialueen historiallinen aloitus yhdisti 13 kunnan ja kahden kuntayhtymän toimintoja. Tasa-arvoisempi hoito ja yhdenmukaistetut maksut ja korvaukset olivat suuri haaste vuonna, jota leimasivat pandemia, työmarkkinoiden epävakaus, sotatila, korkea inflaatio ja kustannusten nousu. Joudumme toteamaan, ettei laadittu budjetti ollut riittävä, talousjohtaja Lena Nystrand sanoo.

Aluehallitus hyväksyi osaltaan myös itsehallinnollisen hyvinvointialueen vuoden 2022 tilinpäätöksen. Vuonna 2022 toimintakustannuksista toteutui 76,3 % eli yhteensä 8 909 063 euroa budjetoidusta 10 988 665 eurosta. Itsehallinnollisen hyvinvointialueen tehtävä vuonna 2022 oli valmistautuminen toiminnan käynnistymiseen vuonna 2023, joten kuluja syntyi yleisestä valmistelutyöstä sekä ICT-muutoshankkeesta. Aluevaltuusto käsittelee tilinpäätöksen vielä kokouksessaan kesäkuussa.