Siirry sisältöön
Yleinen

Selkeämmät raamit hyvinvointialueen ja kuntien yhteistyölle

Kuvituskuva
Pohjanmaan hyvinvointialue ja alueen kunnat työstävät sopimusta, joka selkeyttää yhdyspinnoilla tehtävää yhteistyötä. Aluehallituksen maanantain kokouksessa esiteltiin myös hyvinvointialueen tuore ympäristöraportti.

Pohjanmaan hyvinvointialue edistää asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä yhteistyössä alueensa kuntien ja muiden julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Keskeisiä yhdyspintatehtäviä ovat muun muassa opiskeluhuolto, työllisyyden hoito, maahanmuuttajien kotouttaminen sekä varautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.

Lainsäädäntö määrittää kuntien ja hyvinvointialueen tehtävät ja ohjaa yhteistyön toteuttamista. Kunnan ja hyvinvointialueen on seurattava asukkaittensa elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä alueittain ja väestöryhmittäin. Laeissa löytyy kuitenkin väljyyttä sopia yhteistyötavat ja -rakenteet kunkin alueen tarpeet ja erityispiirteet huomioon ottaen.

Aluehallitus käsitteli luonnoksen Pohjanmaan hyvinvointialueen, alueen kuntien ja Pohjanmaan liiton strategisesta yhteistyösopimuksesta.

− Sopimus luo edellytykset osapuolten väliselle sujuvalle yhteistyölle sekä selkeyttää yhteistyötä koskevaa vastuunjakoa osapuolten välillä, sanoo työikäisten sektorijohtaja Erkki Penttinen.

Sopimuksessa sovittiin muun muassa siitä, että hyvinvointialue, kunnat ja maakuntaliitto ylläpitävät yhteistä tilannekuvaa, jonka perusteella voidaan sopia konkreettisista toimenpiteistä.

Sopimus tulee voimaan, kun osapuolten toimivaltaiset luottamuselimet ovat sen hyväksyneet ja kaikki osapuolet ovat sen allekirjoituksillaan vahvistaneet.

Ympäristöraportti luo pohjan tulevaisuuden ympäristötyölle

Maanantain kokouksessa aluehallitus käsitteli myös Pohjanmaan hyvinvointialueen ympäristöraportin. Raportin tarkoituksena on tuoda esille hyvinvointialueen toimintaan liittyviä ympäristönäkökulmia kuluneelta vuodelta sekä koota yhteen tietoa hyvinvointialueen toimintaan liittyvien ympäristöasioiden toteutumisesta.

Ympäristönäkökulmiin kiinnitetään Pohjanmaan hyvinvointialueella huomiota muun muassa tarjouskilpailuissa, joista suljetaan pois ympäristöoikeudellisia velvollisuuksia laiminlyövät tarjoajat. Energiatehokkuutta kehitetään käyttämällä vihreää sähköä ja energian tehokas hyödyntäminen huomioidaan myös uudisrakennusten ja saneerausten suunnitteluvaiheessa.

Vuonna 2022 hyvinvointialueella on kerätty tietoa ja verkostoiduttu ympäristöasioiden ja laajemmin kestävän kehityksen saralla. Pyrkimyksenä on rakentaa pitkäikäinen, yhtenäinen ja tulevaisuuden tarpeita palveleva kestävän kehityksen suunnitelma hyvinvointialueelle.

− Ympäristöraportin koostaminen on ollut haastavaa, koska organisaatio on uusi ja yhdistynyt parista kymmenestä organisaatiosta. Vertailukelpoista ja kattavaa dataa esimerkiksi veden-, sähkön- ja lämmönkulutuksesta on ollut vaikeaa saada, sanoo tekninen johtaja Ulf Stenbacka.

Tuore raportti on hyvä lähtökohta ympäristömyönteisten toimintojen edistämiseksi ja ympäristöasioita koskevan lainsäädännön sekä muiden määräyksien huomioimiseksi hyvinvointialueen toiminnassa.

Ympäristöraportti löytyy täältä: Ympäristöraportti 2022 (oncloudos.com)