Siirry sisältöön

Hoitotakuun toteutumisen edistäminen sekä hoito-, kuntoutus- ja palveluvelan purku

Asiakasohjauksen kehittäminen

Asiakasohjaus pitää sisällään matalan kynnyksen sosiaali- ja terveydenhuollon ohjauksen, informaation ja neuvonnan sekä palvelun- ja hoidon tarpeen arvioinnin. Asiakasohjaus on keskeinen prosessi hyvinvointialueen toiminnan kannalta, koska toimivalla asiakasohjauksella voidaan kohdentaa palvelut tarkoituksenmukaisesti sekä nopeuttaa palveluihin pääsyä.

Hankkeen tavoitteena on:

  • yhtenäistää asiakaspalvelukeskuksen toimintaa ja lisätä alueen tasavertaisuutta
  • edistää hoidon- ja palvelutarpeen arvioinnin tasalaatuista toteutumista
  • mahdollistaa erilaisten yhteydenottokanavien käytön alueen asukkaille
  • lisätä hoito- ja palvelupolkujen saumattomuutta, erityisesti hankkeen kohderyhmien palveluissa.

Omaolon laajentaminen

Omaolo on sähköinen palvelu, jonka avulla kansalainen voi arvioida hoidon ja palvelun tarvetta ja saada ohjausta hoidon tai palvelun piiriin sekä terveyttä ja hyvinvointia edistäviin palveluihin. Osa Omaolon palveluista on otettu käyttöön Pohjanmaalla, ja Prima Botnia-hankkeessa on tarkoitus laajentaa Omaoloa alueellisesti kattavaksi palveluksi.

Hankkeen tavoitteena on ottaa käyttöön Omaolon;

  • oirearviot
  • palveluarviot
  • muu yhteydenotto –osio
  • määräaikaistarkastusten esitietolomakkeet
  • hyvinvointitarkastus.

Hoitotakuuta edistävien digitaalisten palvelujen käyttöönotto

Kansalaisen digitaaliset palvelut

Sähköisten palvelujen kehittäminen on sosiaali- ja terveydenhuollossa ollut melko hidasta moneen muuhun alaan verrattuna. Nykypäivänä kansalaiset kuitenkin odottavat nopeaa palvelua ja mahdollisuuksia hoitaa asioita itsenäisesti verkossa. Asiakkaiden itsenäinen toiminta vapauttavat myös ammattilaisten aikaa niille, jotka tarvitsevat kasvokkain tapahtuvaa palvelua.

Prima Botnia-hankkeessa tavoitteena on ottaa käyttöön monipuolisia digitaalisia asiointikanavia kansalaisen ja ammattilaisen välisen viestinnän sekä etäpalvelujen toteuttamiseksi. Chat, sähköiset lomakkeet ja etävastaanotot ovat esimerkkejä kanavista, joiden avulla kansalainen voi asioida ajasta ja paikasta riippumatta.

Päämääränä on hoitoon ja palveluihin pääsyyn sujuvoittaminen ja nopeuttaminen.

Ammattilaisten digitaaliset järjestelmät

Sujuvien ja hyvin toimivien palveluprosessien edellytys on, että myös ammattilaisilla on käytössään heidän työtänsä palvelevia järjestelmiä. Moniammatillista ja alueellista yhteistyötä mahdollistavat sähköiset työvälineet edistävät sekä ammattilaisten työn tehokkuutta ja työssä jaksamista, että asiakaan saaman palvelun sujuvuutta.

Hankkeen tavoitteena on edistää ammattilaisten digiosaamista ja moniammatillista ja paikkariippumatonta yhteistyötä sekä kehittää alueellinen toimintamalli ammattilaisten välisille konsultaatioille.   

Yhteystiedot

Sofi Nyman, projektipäällikkö, digitaaliset palvelut
sofi.nyman@ovph.fi, +358 40 149 5210

Elina Kurtti, projektipäällikkö, Omaolo-palvelu
elina.kurtti@ovph.fi, +358 40 195 5372