Siirry sisältöön

Hankkeen kohderyhmänä ovat Ikääntyneet, joilla on todettua tai piilossa olevaa fyysiseen, psyykkiseen toimintakykyyn liittyvää tuen, hoidon tai kuntoutuksen tarvetta. Koronapandemian aikana hoitovelkaa on syntynyt ikääntyneille kotihoidon asiakkaille ja ikääntyneille, jotka eivät vielä ole olleet palveluiden piirissä.

Toimenpiteet ja kehitettävät mallit ovat digiorientoituneita. Tavoitteena on uudistaa hyvinvointialueen toimintamalleja hyödyntäen digiasiointia, joiden avulla voidaan helpottaa ja nopeuttaa hoitoon- ja palveluiden piiriin pääsyä sekä tuen saamista asiakkaan omaan kotiin.

Kehitetään hyvinvointialueelle yhteinen toimintamalli omaishoitajien tukemiseksi. Kaikki kehitettävät toimintamallit ovat virtuaalisia ja kotiin annettavia palveluita.

  • Tietopankki omaishoitajien tueksi sisältäen ohjeistusmateriaalia. Työkaluja oman hyvinvoinnin seurantaan ja arviointiin.
  • Omaishoitajien tietoturvallinen sairaanhoidollinen etäneuvonta hoitajalle ja lääkärille. Sisältäen Vivago –hyvinvointirannekeen omaishoidettavalle. Ranneke antaa tietoa asiakkaan hyvinvoinnista, aktiivisuudesta ja unirytmistä. Hyvinvointitiedot antavat arvokasta tietoa ammattilaiselle asiakkaan terveydentilan ja hoidontarpeen arvioimiseksi.
  • Omaishoitajien virtuaaliset vertaistukiryhmät sekä Alvar-palvelun ryhmätuokiot sekä omaishoitajalle että hoidettavalle.
  • Lisäksi hankeaikana kartoitetaan alueellista perhehoidon mahdollisuutta omaishoidettaville.

  • Alvar-palvelun kehittäminen ja laajennus koko hyvinvointialueelle. Laadukkaiden palveluiden yhtenäinen saatavuus.
  • Kotihoidon etähoiva
  • Arjen hyvinvointia tukeva ja kuntouttava ryhmätoiminta
  • Muiden kotona asumista tukevien teknologioiden ja apuvälineiden käyttöönotto koko hyvinvointialueella, mm. lääkeannostelurobotit.
  • Uudet ammattilaisten työnkuvat, mm. teknologialähettiläät tukemaan ikääntyneiden ja hoitohenkilöstön teknologiakyvykkyyttä hyödyntää digitaalisia apuvälineitä jotka mahdollistavat ikääntyneiden itsenäistä, turvallista kotona asumista.

Toiminnan laajentaminen hyvinvointialueella, käyttöönoton tuki.

Yhtenäiset asiakas- ja palveluohjauksen toimintamallit koko hyvinvointialueella.

Ikäihmisten osuuden alueen väestöstä ennustetaan kasvavan ja hyvinvointialueen palveluissa on selkeä tarve ennakoida palvelutarvetta ja luoda malleja siihen vastaamiseksi.

Ikäihmisiin pandemia on selvityksen mukaan vaikuttanut voimakkaasti sosiaalisesti, fyysisesti ja psyykkisesti. Omaishoitajien toimintakyvyn heikentymisen katsotaan johtuvan pitkälti pandemian aikana liittyvään eristäytymiseen, omaishoidettavien palveluiden saatavuuden heikkenemiseen ja omaishoidettavien toimintakyvyn laskuun.

Yhteystiedot

Anniina Lehtimäki, Projektipäällikkö
anniina.lehtimaki@ovph.fi, p. 040 525 4793

Laura Pasma, Hankekoordinaattori kotihoidon etäpalveluiden laajennus
laura.pasma@ovph.fi, p. 040 153 1963

Lotta Valkama, Hankekoordinaattori, omaishoitajien tukipalvelut
lotta.valkama@ovph.fi, p. 040 631 8024

Mikaela Bärs-Sunabacka, Teknologialähettiläs kotihoito
mikaela.bars-sunabacka@ovph.fi, p. 040 137 1439

Felicia Nisula, Teknologialähettiläs kotihoito
felicia.nisula@ovph.fi, p. 040 137 4788

Malena Byström, Teknologialähettiläs omaishoito
malena.bystrom@ovph.fi, p. 040 139 5790