Siirry sisältöön

Väestön ikääntyessä entistä suurempi joukko ikäihmisiä tarvitsee palveluja toimintakyvyn tukemiseen. Vaikka suurin osa ikäihmisistä pärjää itsenäisesti, kasvaa avun tarve erityisesti viimeisinä elinvuosina. Palveluohjauksen tavoitteena on tarjota helposti tavoitettavaa neuvontaa ja ohjausta sekä arvioida ja kartoittaa henkilön palvelutarve ja sovitella tarpeisiin soveltuvat palvelut.

Hankkeessa kehitetty palveluohjauksen toimintamalli tulee olla moniammatillinen, jotta toiminnoista muodostuu sujuva ja saumaton kokonaisuus, jossa eri toimijoiden palvelut koordinoidaan asiakkaan palvelukokonaisuuteen. Lisäksi kehitetään teknologisia ratkaisuja ja digitaalisia välineitä iäkkäille. Palveluohjauksen toimintamalli kehitetään alustavasti iäkkäille, tavoitteena on laajentaa palveluohjausta myös käyttöön kaikille ikäryhmille.

Palveluohjauksen avulla voidaan eri tavoin tukea ja ohjata ikäihmisiä, ja tämä suoritetaan erilaisten mallien kokeiluja. Sellaisia toimintamalleja ja palvelumuotoja ovat elintapaohjaus ja kotikuntoutus sekä RAI-arviointivälineistö.

Kotikuntoutuksella voidaan tukea ja turvata ikäihmisen itsenäistä kotona asumista. Toimintamalli on suunnattu ikäihmisille, joiden toimintakyky on alentunut ja joiden itsenäinen kotona asuminen on vaikeutunut tai jopa uhattuna. Yksilöllisesti suunniteltujen toimenpiteiden ja harjoitusohjelman avulla on mahdollista tukea ikäihmisen lisääntyvää aktiivisuutta. Ikäihmisen kotikuntoutus -kokeilussa testataan kahta toimintakyvyn arviointimenetelmää; itsearviointimittari Whodas 2.0 ja RAI-osittaisarviointi. Yhtenä tavoitteena on myös kehittää etäkuntoutusta siten, että ns. kotikuntoutuksen hybridimalli voisi tapahtua sekä kasvotusten asiakkaan kotona, että etäyhteyksillä.

Ikäihmisten elintapaohjausmallissa pyritään tunnistamaan ja tukemaan elintapoihin liittyviä tekijöitä varhaisessa vaiheessa. Tavoitteena on vaikuttaa erityisesti niihin tekijöihin, kuten verenpaine tai kolesteroliarvot, joilla on vaikutusta muistisairauksien kehittymiseen. Ohjausta tarjotaan sekä yksilöllisesti että ryhmässä. Elintapaohjauksessa toimivat hoitajat koulutetaan Motivoiva haastattelu –menetelmän käyttöön, joka perustuu reflektoivaan kuunteluun ja avoimien kysymysten käyttöön.

RAI-arviointiväline on työkalu ammattihenkilölle ikäihmisen tilanteen ja toimintakyvyn kartoittamiseen. Kun RAI-välineestä tarkastellaan erityisesti MAPLe15 –osamittaria, voidaan asiakastasolla arvioida hoitotarvetta eri asiakassegmenteissä. Tämän avulla on mahdollista ohjata asiakkaita oikean palvelun piiriin oikeaan aikaan tarvekartoituksen ja asiakkaan senhetkisten voimavarojen perusteella. MAPLe15-mittari huomioi myös asiakkaan toiveet ja kokemuksen omasta terveydestä.

Yhteystiedot palveluohjauksen projektityöntekijöihin:

Ann-Sofi Larsson, palveluohjauksen projektipäällikkö
ann-sofi.larsson@ovph.fi, +358 50 407 0360

Kati Piilikangas, palveluohjauksen projektityöntekijä (kotikuntoutus)
kati.piilikangas@ovph.fi, +358 40 559 6012

Kirsi Laitila, projektipäällikkö, ikäihmisten ennaltaehkäisevät palvelut
kirsi.laitila@ovph.fi, +358 40 5236814

Niina Hakala, projektityöntekijä
niina.mariina.hakala@ovph.fi

Lisätietoa hankkeesta: