Siirry sisältöön
Yleinen

Palliatiivinen hoito ja hoidon suunnittelu vanhustenhuollossa

Annika Tetrault työskentelee koordinoivana osastonhoitajana Pohjanmaan ikäihmisten terveyspalveluissa sekä hoitotarvikeyksikössä. Kyseessä on kaksi uutta, koko hyvinvointialueen kattavaa yksikköä. Työnsä ohella hän viimeistelee tohtorinväitöstään terveystieteistä Åbo Akademin Vaasan yksikössä. Tetrault kertoo artikkelissa tutkimustyöstään ja siitä, miten tuloksia voidaan hyödyntää toiminnassa.

Tutkimusaiheena elämän loppuvaiheen ennakoiva hoitosuunnitelma

Hoidon, tutkimuksen ja johtamisen saralta olen kiinnostunut erityisesti ikääntyneiden ihmisten palliatiivisesta hoidosta ja lähinnä elämän loppuvaiheen ennakoivasta hoitosuunnitelmasta (englanniksi Advance Care Planning eli ACP). Tohtorinväitöksessäni keskityn muistisairaudesta kärsivien ihmisten elämän loppuvaiheen hoitosuunnitelmaan.Tutkimusaiheena elämän loppuvaiheen ennakoiva hoitosuunnitelmaHoidon, tutkimuksen ja johtamisen saralta olen kiinnostunut erityisesti ikääntyneiden ihmisten palliatiivisesta hoidosta ja lähinnä elämän loppuvaiheen ennakoivasta hoitosuunnitelmasta (englanniksi Advance Care Planning eli ACP). Tohtorinväitöksessäni keskityn muistisairaudesta kärsivien ihmisten elämän loppuvaiheen hoitosuunnitelmaan.

Olen kiinnostunut palliatiivisen hoitoon ja vanhustenhuoltoon liittyvästä eettisestä dilemmasta sekä henkilöstön osaamisesta ja edellytyksistä hoitaa elämän loppuvaiheessa olevaa asiakasta hänen kotonaan tai tehostetussa palveluasumisessa. Muistisairaat ja monisairaat ikäihmiset sivuutetaan usein palliatiivisen hoidon kehittämisessä, vaikka heidän pitäisi saada elämänsä loppuvaiheessa samanlaista hyvää hoitoa kuin muutkin potilasryhmät.

Annika Tetrault on palliatiiviseen hoitoon erikoistunut sairaanhoitaja ja terveystieteiden maisteri.
Kuva: Stig Ahläng

Ikäihmisten terveyspalvelut

Tutkijaopintojeni aihe sopii hyvin uuteen rooliini ikäihmisten terveyspalveluiden koordinoivana osastonhoitajana, sillä vastuualueelleni kuuluvat muistivastaanotot ja perusterveydenhuollon geriatriset poliklinikat.

On erittäin tärkeää tehdä hoitosuunnitelma ajoissa, sillä muistisairaat ihmiset voivat menettää jo sairautensa alkuvaiheessa kyvyn abstraktiin ajatteluun ja päätöksentekoon. Monet kuitenkin kokevat, niin muistihoitajat kuin lääkärit ja asiakkaat, että näistä asioista on vaikea keskustella. Sen vuoksi haluan tutkimukseni avulla luoda mallin sille, miten hoitosuunnitelma voisi toimia muistisairaiden ja myös muiden iäkkäiden, monisairaiden ihmisten hoidossa.

Advance Care Planning

APC:tä käytetään jo monissa maissa, kuten Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Kanadassa, USA:ssa, Uudessa-Seelannissa ja Australiassa. Näissä maissa on luotu rakenteet APC:n käytölle, ja niihin kuuluvat hoitohenkilöstön kouluttaminen, asiakirjamallit sekä yleisölle jaettava tieto ja esitteet. Valitettavasti emme ole Suomessa päässeet näin pitkälle, sillä ACP on täällä vielä melko tuntematon konsepti sekä hoitoalalla että ennen kaikkea yleisön piirissä.

ACP on monisyinen prosessi, jossa on kyse paljon muustakin kuin vain hoitotahtolomakkeen täyttämisestä. Osatutkimuksissani olen kartoittanut miten ACP:tä hyödynnetään maailmalla ja haastatellut muistisairaita, heidän omaisiaan, hoitohenkilöstöä ja lääkäreitä. Toivon, että voin tutkimukseni avulla edesauttaa suomalaisiin olosuhteisiin soveltuvan toimintamallin luomista.

ACP antaa ihmiselle mahdollisuuden

– miettiä tulevaan hoitoonsa liittyviä toiveita ja tavoitteita

– keskustella toiveista ja tavoitteista omaisten ja hoitohenkilöstön kanssa

– kirjata tulevaa hoitoa koskevat toiveet

– käydä toiveet ja tavoitteet säännöllisesti läpi ja päivittää ne tilanteen muuttuessa.

Vaikutan kansallisella tasolla osallistumalla asiantuntijan roolissa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hankkeeseen  Kansallinen muistipalvelupolku – muistisairauksien varhaisen toteamisen kansallisen mallin kehittäminen osaksi sosiaali- ja terveyspalveluja. Tämän vuoden elokuussa esittelin tutkimukseni Kööpenhaminassa kaksipäiväisessä konferenssissa, jonka aiheena oli etiikka muistisairauden hoidossa.

Olen opinnoissani loppusuoralla ja tarkoituksenani on väitellä vuoden sisällä. Toivon, että saan väitöskirjani tekemisen jälkeen mahdollisuuden hyödyntää hyvinvointialueella osaamistani sekä kiinnostustani projekteihin, joiden tarkoituksena on parantaa ikääntyneen ihmisen hoitoa hänen viimeisinä vuosinaan. Toivon myös, että alalla tehtäisiin hyvää tutkimusyhteistyötä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Olemme päässeet alkuun, mutta vielä on paljon tehtävää.