Siirry sisältöön

Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot

Me työskentelemme yksikössä.

Tutkimuspalvelut ovat lomalla 28.6. - 28.7.2024 välisenä aikana. Huomioithan tämän käyttäessäsi palveluitamme.
Pohjanmaan hyvinvointialue tukee tutkimusta. Tähän on koottu tutkimusaineistoa, kuten lomakkeita ja ohjeita sekä suosituksia tutkimuksen tekemiseen ja opastusta tutkimusrahoituksen hakemiseen.

Ensisijainen käyttö tarkoittaa käyttöä, jota varten tiedot on alun perin tallennettu asiakas- ja/tai potilasrekisteriin. Esim. potilaan tutkiminen, hoitaminen ja kuntoutus.
Tietojen toissijainen käyttö määritellään Toisiolaissa.

Valtion rahoitusta yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen myönnetään yhteistyöalueiden (YTA) tutkimustoimikunnille, jotka päättävät alueellaan tutkimusrahoituksen myöntämisestä tutkimushankkeille hakemusten perusteella.

Tietojohtaminen on lähestymistapa, jonka avulla kerätään, käsitellään ja analysoidaan tietoa. Hyvinvointialueella tietoa kertyy muun muassa asiakas- ja potilasjärjestelmiin kirjattavista asioista ja niitä hyödynnetään niin palveluissa kuin päätöksenteossa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmäämme on vuosikymmenten ajan rakennettu asukkaiden yhdenvertaisten ja tasa-arvoisten palvelujen turvaamiseksi.

Vuoden 2023 alusta lähtien hyvinvointialueet toimivat yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolain mukaisina viranomaisina, ja niiden tulee suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa kaikessa toiminnassaan ja tarjoamissaan palveluissa. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisen tarkoituksena on ehkäistä syrjintää sekä turvata kaikkien ihmisten tosiasiallinen yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo sekä poistaa syrjinnästä johtuvia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden esteitä.

Hyvinvointialueen TKI- yksikkö vastaa yhteistyössä johdon ja henkilöstön kanssa palveluihin liittyvän toiminnallisen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman laatimisesta, jonka aluevaltuusto hyväksyy. Suunnitelma tehdään kerrallaan kolmeksi vuodeksi ja nyt työn alla oleva suunnitelma kohdentuu vuosille 2024-2026. Suunnitelmaan sisältyy konkreettiset toimenpiteet, jotka on suunnattu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolain asettamien palvelutavoitteiden vahvistamiseksi.

Tärkeä huomio on, että tämä suunnitelma ei kata työnantajan henkilöstöön liittyvää yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa, joka laaditaan erikseen.

Lisätietoja/Kontaktihenkilö:
Marjo Hannu-Jama, kehittämissuunnittelija, TKI-yksikkö, marjo.hannu-jama@ovph.fi, puh 040-3299627

Lue lisää:
Yhdenvertaisuutta edistettävä sosiaali- ja terveyspalveluissa
https://syrjinta.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut#yhdenvertaisuus-sosiaali-ja-terveyspalveluissa

Yhdenvertaisuus ja syrjintä
https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/kotoutuminen-ja-osallisuus/yhdenvertaisuus-ja-syrjinta

Yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo
https://thl.fi/fi/thl/tietoa-meista/yhdenvertaisuus-ja-sukupuolten-tasa-arvo

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos (THL) Yhdenvertaiset palvelut https://thl.fi/fi/web/sote-palvelujen-johtaminen/kehittyva-palvelujarjestelma/yhdenvertaiset-palvelut

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto: https://syrjinta.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut

Tasa-arvo
www.tasa-arvo.fi
https://tasa-arvo.fi/tasa-arvon-edistaminen
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/tasa_arvon_peruskirja_ebook.pdf

Pohjanmaalla pohjoismainen yhteistyö on jo pitkään ollut aktiivista ja vakiintunutta erityisesti terveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio antaa hyvät edellytykset edistää pohjoismaista yhteistyötä.

TKI – yksikköön integroitunut sosiaalialan osaamiskeskus SoNeTBotnia koordinoi sosiaalialan osaamiskeskusten yhteistä kansallista ja lakisääteistä pohjoismaista erityistehtävää. Sen tavoitteena on vahvistaa osaamiskeskusten pohjoismaista asiantuntijayhteistyötä ja ottaa käyttöön vertaiskehittämisen synergiahyötyjä. Vertaiskehittämisen näkökulmaa on integroitu käytäntöön tutkimus- ja kehittämiskatsausten, opintomatkojen, uutiskirjeiden, ajankohtaiskatsausten sekä pohjoismaisten koulutusten ja verkostojen keinoin.

Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajat ovat määritelleet tehtävän sisältötavoitteet vuosittain. Vuosien 2023-2025 pohjoismainen erityistehtävä integroituu Suositukset sosiaalihuoltoon – (SOSU) hankkeeseen, joka on osa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen Kustannusvaikuttavavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa – hanketta, jota koordinoi FINCCHT. Tähän hankkeeseen valmistuu pian Ruotsin näyttöön perustuvan sosiaalityön selvitys.

Lisätietoja:
Marjo Hannu-Jama, kehittämissuunnittelija, marjo.hannu-jama@ovph.fi, puh +358401365972

Linkkejä:
http://www.sonetbotnia.fi/
http://www.sonetbotnia.fi/yhteistyo/