Siirry sisältöön

Suomen kestävän kasvun ohjelman ensimmäiset valtionavustukset hyvinvointialueille on myönnetty. Valtionavustuksella on tarkoitus vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuutta ja lisätä kustannusvaikuttavuutta. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) koordinoi osaltaan EU:n rahoittamaa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. STM vastaa kansallisesti toteutettavan ohjelman sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden ja kustannusvaikuttavuuden osuudesta

Avustuksen myöntäminen jaksotetaan kahteen hakuvaiheeseen siten, että avustusten käyttöajat muodostavat katkeamattoman kokonaisuuden. Ensimmäinen haku toteutettiin alkuvuodesta 2022 ja koskee vuotta 2022. Toinen haku toteutetaan syksyllä 2022 ja koskee vuosia 2023-2025.

Hankkeen kohderyhmiksi vuodelle 2022 on tunnistettu nuoret ja nuoret aikuiset, joilla on tunnistettuja tai vielä tunnistamattomia mielenterveys- tai päihdehäiriöitä sekä ikääntyneet, joilla on todettua tai piilossa olevaa fyysiseen, psyykkiseen tai sosiaaliseen toimintakykyyn liittyvää tuen, hoidon tai kuntoutuksen tarvetta.

Hankkeen päätavoitteina on:

  • parantaa hoitoon ja palveluihin pääsyä ja purkaa hoito- ja palveluvelkaa hankkeessa määritettyjen kohderyhmien osalta
  • laatia suunnitelma nuorten ja nuorten aikuisten hoidon ja palveluiden saatavuuden parantamiseksi
  • käyttöönottaa digitaalisia välineitä
  • lisätä sähköistä asiointia ja itsepalvelutoimintoja kansallisten linjausten mukaisesti
  • vahvistaa ennaltaehkäisyä ja ongelmien varhaista tunnistamista
  • suunnitella etäasioinnin ja sähköisten välineiden käytön turvallisuusmenettelyt ja asiakas- ja tietoturvallisuuden seurantaindikaattorit
  • jatkaa tiedolla johtamisen kehittämistä palveluiden saatavuuden, vaikuttavuuden arvioinnin tueksi

Yhteystiedot

Jarkko Pirttiperä, hankejohtaja
jarkko.pirttipera@ovph.fi, +358 50 559 9881