Siirry sisältöön

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely Pohjanmaan hyvinvointialueella

Henkilötietojen käsittelyllä on jokin tietosuoja-asetuksessa säädetty käsittelyperuste. Pääsääntöisesti käsittelyn perusteena on lakisääteisen velvoitteen noudattaminen, rekisteröidyn antama suostumus tai sellaisen sopimuksen täytäntöön paneminen, jossa rekisteröity on osapuolena. Annettuja henkilötietoja ei käsitellä muissa kuin sitä varten esitetyissä käyttötarkoituksissa.

Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Tietoja luovutetaan niitä pyytävälle viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti. Tiedot ja asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole nimenomaisesti lailla säädetty salassa pidettäväksi.

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tietää, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla henkilötietoja käsitellään. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada tietää, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Jos henkilötietoja käsitellään, rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös näistä tiedoista, ellei ole olemassa lainmukaista perustetta kieltäytyä oikeuden toteuttamisesta.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset henkilötiedot. Tietyissä tapauksissa, – esimerkiksi uutiskirjeiden osalta, rekisteröity voi myös pyytää henkilötietojensa poistamista.

Pohjanmaan hyvinvointialueella ei tehdä automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä.

Tietosuojavastaava

Pohjanmaan hyvinvointialueella on kaksi tietosuojavastaavaa. Jos tarvitset lisätietoa henkilötietojesi käsittelystä hyvinvointialueella, voit olla yhteydessä tietosuojavastaaviin sähköpostitse: tietosuojavastaava@ovph.fi

Tarvittaessa voit valittaa tai tehdä kantelun tietojesi käsittelystä Pohjanmaan hyvinvointialueella tietosuojavaltuutetun toimistolle.

Tietosuojaselosteet